วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บูรณาการสิบทิศปั้นแผนพัฒนาศึกษาชาติ

สกศ.ระดมทุกหน่วยผุดร่างฉบับประชาชน คาด ก.ค.เสร็จเสนอบอร์ด

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้หารือร่วมกับ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560-2574) และผู้แทนหน่วยงานจัดการศึกษาต่างๆ เพื่อร่วมกันวางกรอบแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และกำหนดหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบให้ชัดเจน สร้างความเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 9 กระทรวง เรียกได้ว่าเป็นการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับประชาชน ที่ลงลึกในรายละเอียดทุกระดับการศึกษา เช่น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาเอกชน การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาที่จัดโดยภาคส่วนและองค์กรต่างๆ การศึกษาในพื้นที่ชายแดน เพื่อขับเคลื่อนนำไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลและสัมผัสได้ไม่ใช่แผนที่อยู่แค่ในกระดาษเท่านั้น

เลขาธิการ สกศ.กล่าวอีกว่า เป้าหมายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จะจัดทำให้ไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 15 ปี ซึ่งอยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนฯ ที่เป็นของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่แค่ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เท่านั้นคาดว่าในเดือน ก.พ.นี้ จะสามารถวางกรอบที่ชัดเจน จากนั้น เดือน มี.ค.จะเป็นการยกร่างกรอบและทิศทางของร่างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ สกศ.ที่ www.onec.co.th  ส่วนเดือน เม.ย.ถึง พ.ค. จะเป็นการนัดประชุมรับฟังความคิดเห็นใน
13 ภาคการศึกษา ทั้งนี้คาดว่าในเดือน ก.ค.จะสามารถนำเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ต่อสภาการศึกษา และปรับแก้ร่างที่สมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อ ครม. พิจารณาได้ทันก่อนสิ้นเดือน ก.ย.นี้.

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้หารือร่วมกับ ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ม.ค. 2559 01:04 20 ม.ค. 2559 03:57 ไทยรัฐ