วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-เมียนมา-มอญ-กะเหรี่ยง ทำ MOU ส่งเสริมการค้าชายแดนรับเออีซี

4 องค์กรไทย-เมียนมา จับมือร่วมทำ MOU สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมต่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนรับ AEC ทั้งไทย เมียนมา มอญ กะเหรี่ยง จับคู่เป็นพันธมิตร สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.59 ที่ จ.ตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รอง ผวจ.ตาก เป็นประธานการประชุมและสักขีพยานการทำบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ด้านความร่วมมือส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน 4 องค์กรสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) และเมียนมา

สำหรับ 4 องค์กร ประกอบด้วยฝ่ายไทยคือ 1. สมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หรือ BizClub Sez Tak โดยนายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคม BizClub Sez Tak 2. หอการค้าเมืองเมียวดี โดย Mrs.Thin Thin Myat (นางมะติ่นติ่น) ประธานหอการค้าเมียวดี 3. สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองผาอัน โดย Mr.Saw HanAye ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองผาอันรัฐกะเหรี่ยง 4. สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเมาะละแหม่ง โดย Mr.Hla Shein ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ


ทั้งนี้ ทั้ง 4 ฝ่ายมีบันทึกข้อตกลงร่วม MOU ว่าด้วยความประสงค์กำหนดแนวทางร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุน ระหว่างกัน เช่น 1. ระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมีผลบังคับใช้นับแต่ลงนามโดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุ MOU ภายใน 30 วันก่อนหมดระยะเวลาทำข้อตกลง โดยทุกฝ่ายต้องมีความยินยอมร่วมกัน

2. ขอบเขตความร่วมมือของทั้ง 4 ฝ่าย จะร่วมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการ SMEs ของทุกฝ่ายให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงข่าวสารข้อมูลทางด้านการค้า การลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและประกอบธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้า การบริการ การตลาดและทรัพยากรทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในระดับสากล ร่วมสนับสนุนความร่วมมือในการจับคู่พันธมิตรเพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจ

ส่วนการจะยกเลิก MOU นั้น หากฝ่ายใดจะขอยกเลิก ให้แจ้งให้ฝ่ายที่เหลือทราบภายใน 30 วันก่อนบอกยกเลิก โดยบันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นเป็น 4 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ผู้นำทั้ง 4 ฝ่ายได้อ่านบันทึกและเข้าใจตรงกัน จึงลงชื่อและประทับลายประทับตราของแต่ละองค์กรไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน

นายอำนาจ นันทหาร นายกสมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) Biz Club Sez Tak กล่าวว่า การทำบันทึกร่วม MOU ระหว่างกันของ 4 องค์กร ไทย-เมียนมา จะพัฒนาธุรกิจได้อย่างมากและต่อเนื่องในทุกเส้นทางธุรกิจรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit-AEC ทางด้านไทย-เมียนมา ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก East-West EconomicCorridor : EWEC ที่สามารถเดินทางไป-มาหาสู่กันได้.

4 องค์กรไทย-เมียนมา จับมือร่วมทำ MOU สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมต่อพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนรับ AEC ทั้งไทย เมียนมา มอญ กะเหรี่ยง จับคู่เป็นพันธมิตร สร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ... 18 ม.ค. 2559 10:39 ไทยรัฐ