วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' ชี้นักการเมืองโกง ตัวการสร้างความ 'ขัดแย้ง'

"นิด้าโพล" เผยประชาชนมองนักการเมืองทุจริตเป็นตัวสร้างความขัดแย้ง หนุนร่างรธน.กำหนดกลไกแก้ปัญหา ระบุสื่อโซเชียลมีเดียเสนอข้อมูลทำคนแตกแยกมากสุด

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 59 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,251 คน เรื่อง "การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง" ระหว่างวันที่ 12-14 ม.ค.2559 โดยสาเหตุปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.67 ระบุว่า สาเหตุมาจากการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง รองลงมาร้อยละ 44.36 ระบุว่า มาจากการบังคับใช้กฎหมายหย่อนยาน และมีการเลือกปฏิบัติร้อยละ 37.73 ระบุว่า มาจากนักการเมืองที่ทำผิดกฎหมายแต่ไม่ยอมรับว่าผิด ร้อยละ 31.97 มองว่ามาจากการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการร้อยละ 2.00 ระบุว่า สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การแย่งชิงอำนาจและแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การขัดแย้งผลประโยชน์ การแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย และความเห็นทางการเมืองที่ต่างกัน ส่วนสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังไม่หมดไปนั้น พบว่า ประชาชนร้อยละ 64.19 ระบุว่า สาเหตุมาจากการแย่งชิงอำนาจกันแบบเอาชนะ ไม่มีใครยอมถอย ร้อยละ 36.45 ระบุว่า มาจากความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม ร้อยละ 28.54 ระบุว่า มาจากการขัดแย้งส่วนตัวของผู้นำและกลุ่มการเมืองต่างๆ ในสังคม ร้อยละ 10.39 มองว่า มาจากการแทรกแซงทางการเมืองจากต่างประเทศร้อยละ 1.28 ระบุว่า สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ การขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเมือง การแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายของคนในชาติ การทุจริตคอร์รัปชัน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การเลือกปฏิบัติ ขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ล่าช้า

เมื่อถามถึงสื่อที่ชอบเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม พบว่า ประชาชนร้อยละ 66.91 ระบุว่า สื่อโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 44.92 ระบุว่า สื่อโทรทัศน์ และร้อยละ 32.21 ระบุว่า สื่อหนังสือพิมพ์ 

ส่วนการกำหนดกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งขึ้น เป็นการเฉพาะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างผู้คนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่ในขณะนี้นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.42 ระบุว่า เห็นด้วยในการกำหนดกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ขณะที่ร้อยละ 14.71 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 6.87 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

"นิด้าโพล" เผยประชาชนมองนักการเมืองทุจริตเป็นตัวสร้างความขัดแย้ง หนุนร่างรธน.กำหนดกลไกแก้ปัญหา ระบุสื่อโซเชียลมีเดียเสนอข้อมูลทำคนแตกแยกมากสุด 17 ม.ค. 2559 14:04 17 ม.ค. 2559 18:06 ไทยรัฐ