วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจสวนดุสิตโพล 
82.78% 
ห่วงความขัดแย้งเลือกสังฆราชองค์ใหม่“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นคนไทยทั่วประเทศ กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ 82.78%
 ห่วงการออกมาเคลื่อนไหว คัดค้าน และความขัดแย้งทั้งในหมู่พระสงฆ์และฆราวาส ส่วน 79.18%
 ระบุ ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความแตกแยก...

วันที่ 17 ม.ค.59 จากกรณีการคัดค้านการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ซึ่งการแต่งตั้งและการคัดเลือกเป็นหน้าที่ของมหาเถรสมาคม เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และจะต้องมีพิธีการตามหลักจารีตประเพณีทุกขั้นตอน จึงต้องทำทุกอย่างให้รอบคอบที่สุด เพราะเป็นการสถาปนาตำแหน่งสำคัญ ที่อยู่บนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และเพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,167 คน ระหว่างวันที่ 11-16 มกราคม 2559 สรุปผลได้ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อความขัดแย้ง กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ อันดับ 1 แต่ละคนเห็นต่างกันได้ แต่ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความแตกแยก 
79.18%


อันดับ 2 ควรติดตามข่าวอย่างมีสติ มีวิจารณญาณ และรอฟังผลจากมหาเถรสมาคม
 67.10%


อันดับ 3 ควรรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียง ให้สมกับเป็นเมืองพุทธ
 64.78%

2. สิ่งที่ประชาชนเป็นห่วง/วิตกกังวลต่อความขัดแย้ง กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อันดับ 1 การออกมาเคลื่อนไหว คัดค้าน ความขัดแย้งทั้งในหมู่พระสงฆ์และฆราวาส 
82.78%


อันดับ 2 การแต่งตั้งล่าช้าออกไป ยังหาข้อสรุปไม่ได้
 80.98%


อันดับ 3
 การปล่อยข่าวสร้างกระแส บิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งหวังผลประโยชน์ ศาสนามัวหมอง
 70.18%

3. ประชาชนคิดว่าควรแก้ปัญหาความขัดแย้ง กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อย่างไร?อันดับ 1 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเร่งดำเนินการพูดคุยหาทางออกร่วมกัน 76.86%


อันดับ 2 อาจใช้วิธีแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการไปก่อน เพื่อรอพระสังฆราชองค์ใหม่ 71.98%


อันดับ 3 การพิจารณาตามขั้นตอนต้องโปร่งใส ยุติธรรม ชี้แจงเหตุและผลได้ชัดเจน 
68.64%

4. ในฐานะพุทธศาสนิกชน สิ่งที่อยากฝากบอกคือ

อันดับ 1 ขอให้การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบของสงฆ์ 74.55%


อันดับ 2 ขอให้ทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาให้อยู่ต่อไป 
69.41%


อันดับ 3 ขอให้พระสงฆ์ทุกรูปยึดหลักพระธรรมวินัย ทำให้ประชาชนเลื่อมใส ศรัทธา
 61.70%

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นคนไทยทั่วประเทศ กรณีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ 82.78%
 ห่วงการออกมาเคลื่อนไหว คัดค้าน และความขัดแย้งทั้งในหมู่พระสงฆ์และฆราวาส ส่วน 79.18%
 ระบุ ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความแตกแยก... 17 ม.ค. 2559 08:36 ไทยรัฐ