วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมชลฯ เปิดโครงการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตะวันตก แก้แล้ง-ท่วมซ้ำซาก

กรมชลประทาน เปิดตัวโครงการศึกษาปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เตรียมประชุม 18-21 ม.ค. นี้ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 จังหวัดภาคกลาง

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 59 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 18-21 ม.ค. 59 ที่ผ่านมา กรมชลประทาน จะจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ จ.ชัยนาท จ.สุพรรณบุรี จ.นนทบุรี และ จ.นครปฐม มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชน สื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย เพื่อนำมาใช้ประกอบและปรับปรุงการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยในวันที่ 18 ม.ค.59 จะจัดประชุมที่โรงแรมชัยนาทธานี

โครงการดังกล่าวมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมการจัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการศึกษาความเหมาะสมการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จำนวน 1 โครงการ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 60

ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากฝนที่ตกปริมาณที่มากในช่วงเวลาที่สั้นและต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันประสิทธิภาพของการระบายน้ำน้อยลง ไม่ได้ตามศักยภาพ แม้ที่ผ่านมา กรมชลประทาน จะมีการขุดลอกคลองและปรับปรุงลำน้ำอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้

นอกจากนั้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดสภาวะน้ำแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนตกค่อนข้างน้อยมาก จนปริมาณน้ำที่เก็บกักในเขื่อนหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้อย จึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาสภาวะน้ำแล้งในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่และสำคัญของประเทศ ควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทาน จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการใช้น้ำเพื่อการชลประทานและการระบายน้ำ

ทั้งนี้ พื้นที่ในการศึกษาครอบคลุมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานของแม่น้ำเจ้าพระยา จนถึงอ่าวไทยที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรปราการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 11 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร รวม 67 อำเภอ (15 เขตในกรุงเทพมหานคร) 487 ตำบล (52 แขวงในกรุงเทพมหานคร).

กรมชลประทาน เปิดตัวโครงการศึกษาปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เตรียมประชุม 18-21 ม.ค. นี้ มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและภัยแล้ง ครอบคลุมพื้นที่ใน 11 จังหวัดภาคกลาง 15 ม.ค. 2559 11:19 ไทยรัฐ