วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 16/01/59

คนโง่เท่านั้นที่ยอมซังกะตายกับ ความล้มเหลวในอดีต แต่คนฉลาดจะใช้ความล้มเหลวที่ผ่านมาเป็นบทเรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืน

หมึกเขียว ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ คนสู้ชีวิต พร้อมสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับ นักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office อย่างดี (หากมีประสบการณ์ทำงานวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) ต้องสอบผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับวุฒิปริญญาโท จากการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของสำนักงาน ก.พ. (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) และ สอบผ่านการทดสอบ Smart for Recruitment (หรือ Smart for Work) ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีตำแหน่งในระดับวุฒิปริญญาโท (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี) สามารถปฏิบัติราชการได้ทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ และตามที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์มอบหมาย หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สอบถามและสมัครที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการสถาบัน สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โทร.0-2564-5000 (-3) ต่อ 1465 รับถึง 18 ม.ค.นี้

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 13 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6) หรือเทียบเท่า, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ, เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา 47 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ถึง 20 ม.ค.นี้

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร งานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาด รับ ช่าง 2 อัตรา ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี รับ ช่าง 4 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม, ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี รับ วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ต้องสำเร็จการศึกษาหรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร) ทุกตำแหน่งรับถึง 21 ม.ค.นี้ สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) โทร.0-2158-0740 (-42) ภายใน 23 ถึง 21 ธ.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ ลูกจ้างเหมาจ่าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำกลุ่มงานกิจการนานาชาติ วุฒิ ปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อประสานงานอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สมัครที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหาร ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 22 ม.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอสทิงพระ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 31 มีนาคม 2559 อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการ และมีทัศนคติในการทำงานกับเด็กพิการ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทร 0-7447-7260, 0-7447-7453 ถึง 22 ม.ค.นี้

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับ พนักงานประสานงานการวาง แผนพัฒนาและโครงการพิเศษ (4–7) ฝ่ายวางแผนพัฒนาและโครงการพิเศษ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย 1 อัตรา อายุ 20–35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สำหรับวุฒิ วิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีหรือสูงกว่า) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office, Social Media และ Internet อย่างดี (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์แผนงานการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 โทร.0-2256-4078 (-80) ต่อ 22 ถึง 26 ม.ค.นี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับ ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 2 อัตรา, วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3 อัตรา, วิชาเอกเคมี 2 อัตรา, วิชาเอกชีววิทยา 2 อัตรา, วิชาเอกฟิสิกส์ 1 อัตรา, วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา, วิชาเอกนาฏศิลป์ 1 อัตรา, วิชาเอกดนตรีไทย 2 อัตรา, วิชาเอกดนตรีสากล 1 อัตรา, วิชาเอกทัศนศิลป์ 1 อัตรา, วิชาเอกอุตสาหกรรม 1 อัตรา, วิชาเอกธุรกิจศึกษา 1 อัตรา, วิชาเอกภาษาจีน 4 อัตรา, วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา, วิชาเอกแนะแนว 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทาง การศึกษา หรือสาขาวิชา ศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่คุรุสภาออกให้, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น ที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้, ผู้ช่วยเจ้าพนักงานห้องสมุด 2 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง บรรณารักษ์ หรือ ทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้, พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 1 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย, พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา, ภารโรง 4 อัตรา มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สอบถามและสมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี รับถึง 26 ม.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับ นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมสิทธิและสร้างสังคมสุขภาวะ 1 อัตรา อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท ทางด้าน สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ด้านสุขภาพหรือสังคมไม่น้อยกว่า 7 ปี (หากมีประสบการณ์ในงานด้านการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ หรือสิทธิมนุษยชนมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์ บริบท โอกาส เครือข่าย ในการทำงานด้านสุขภาพ หรือ พัฒนานโยบายสาธารณะรวมทั้งการเคลื่อนไหวสังคมอย่างดี มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานแบบเครือข่ายและการสื่อสารทางสังคม สามารถบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี สนใจดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.nationalhealth.or.th ส่งใบสมัครที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2832-9036 ถึง 28 ม.ค.นี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมเกษตร หรือ เทคโนโลยีชนบท, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน วิศวกรรมเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวุฒิปริญญาตรี ทาง วิศวกรรมเครื่องกล หรือเทคโนโลยีชนบท สนใจติดต่อ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4495, 0-2564-4440 ต่อ 2018, 2014 ถึง 29 ม.ค.นี้

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน (หากมีวุฒิ ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ทางด้าน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี ทางด้าน การสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์) มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในวิชาชีพการสื่อสารมวลชน ทางด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สอบถามและสมัครที่ หน่วยบริหารงานบุคคล สำนักงานคณะ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200โทร.0-5394-2706 ต่อ 112 รับถึง 29 ม.ค.นี้.

หมึกเขียว

15 ม.ค. 2559 10:25 ไทยรัฐ