วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ดันหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เริ่ม 3 อำเภอชัยภูมิหวังเพิ่ม 6 จังหวัด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าผลักดันให้ 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอแก้งคร้อ ในจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นพื้นที่ปลอดสารพิษ ด้วยการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารพิษให้มากขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้างช่องทางการจำหน่าย ภายใต้โครงการตลาดชุมชน ที่ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน “ถ้าเกษตรกรหันมาเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าปลอดสารพิษ ก็จะสามารถขายได้ ราคาที่สูงกว่าราคาปกติ เกือบ 2 เท่า เพราะสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมาก ในระยะยาวช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรได้ โดยเฉพาะลดต้นทุนในการซื้อสารเคมี หรือยากำจัดแมลงศัตรูพืช และช่วยการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศด้วย”

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่ผลิตได้ในขณะนี้ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ, ข้าวไรซ์เบอรี่, ชา, กล้วยหอมทอง, ข้าวโพด, มะม่วงหิมพานต์, พืชผักปลอดสารพิษ, การทำปศุสัตว์, เลี้ยงวัว หมู และไก่ รวมทั้งการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าฝ้าย และผ้าไหม โดยในปี 59 กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดหมู่บ้านอินทรีย์ครบวงจร คือมีการปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ และการผลิตสินค้าอื่นที่มาจากพืชอินทรีย์ จำนวน 6 จังหวัด จากที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่.

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เดินหน้าผลักดันให้ 3 อำเภอ 7 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอแก้งคร้อ 14 ม.ค. 2559 01:09 ไทยรัฐ