บริการข่าวไทยรัฐ

ครม.อนุมัติ,บอร์ดเซ็นจ้าง

“ณรงค์ เขียดเดช”ผู้ว่าการการทางพิเศษฯลำดับที่13

รายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59 ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งตั้ง นายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่า ตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 320,000 บาท ตาม มติ คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 และเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 58 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไปแต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
นายณรงค์ เขียดเดช นับเป็นผู้ว่าการการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 13 อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า และนักบริหารการคลัง สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง จามจุรี เริ่มทำงานในการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ในตำแหน่งเศรษฐกร 4 แผนกวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงิน กองวิชาการและวางแผน โดยเมื่อวันที่ 13 ม.ค. 59 บอร์ด กทพ. ได้ลงนามสัญญาจ้างนายณรงค์ เขียดเดช ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กทพ. พร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันที.