วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รายชื่อสมเด็จพระสังฆราชส่งถึงสำนักพุทธฯแล้ว อดีตผอ.อัดพวกไม่รู้จริง

รายชื่อสมเด็จพระสังฆราชส่งถึงสำนักพุทธฯแล้ว อดีตผอ.ส่วนงานมหาเถรฯ อัดพวกไม่รู้จริง นำเรื่องพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช มาสร้างมลทิน สมเด็จฯวัดปากน้ำ

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. นายชยพล พงษ์สีดา รองผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้มหาเถรสมาคม (มส.) ได้ส่งมติการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มายังสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ แล้ว

โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำเรื่องเสนอไปยัง นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพรพุทธศาสนาฯ เพื่อพิจารณาส่งเรื่องไปยัง นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสนอไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป โดยมติที่ทาง มส.ส่งมา นั้น เป็นมติจากการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 5 ม.ค. และผ่านการรับรองจากการประชุมมส.เมื่อวันที่ 11 ม.ค.แล้ว

ด้านนายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรณีที่มีผู้นำเรื่องพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับเรื่องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาพยายามโยงเข้ากับเรื่องการสร้างให้เกิดมลทินต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์นั้น ในฐานะที่ตนเคยทำงานเป็น ผอ.ส่วนงานมหาเถรสมาคม ขอชี้แจง ว่า ไม่อยากให้นำกรณีดังกล่าวมากล่าวอ้าง ว่า เป็นมลทินต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ทั้งยังมีการระบุอีก ว่า พระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชเป็นกฎหมาย ที่ มส.และคณะสงฆ์ต้องปฏิบัติตาม ตนขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องพระบัญชา กับพระลิขิต ว่า แตกต่างกันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด โดยพระบัญชา คือ คำสั่งสมเด็จพระสังฆราช หรือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่คณะสงฆ์ไทยต้องปฏิบัติตาม ซึ่งการจะทรงมีพระบัญชาใดๆ นั้น มีเกณฑ์กำหนดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ว่า ทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม

นายพิศาล กล่าวด้วยว่า ส่วนพระลิขิต คือ ข้อเขียนตามพระประสงค์ จัดเป็นคำสอน ไม่ใช่คำสั่ง จึงไม่เป็นกฎหมาย ไม่มีผลต่อการปฏิบัติ เช่น พระวรธรรมคติ พระโอวาท เป็นต้น การกล่าวอ้าง ว่า มส.ขัดพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชทำให้เกิดมลทิน จึงไม่เป็นความจริง เพราะพระลิขิตที่นำมากล่าวอ้างนั้น ขัดกับกฎมส.ฉบับที่ 11 พ.ศ.2521 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ซึ่งเกี่ยวกับระบบศาลของคณะสงฆ์ไทย แบ่งเป็น 3 ศาล อย่างทางโลก คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ และชั้นฎีกา โดยในข้อ 26 ระบุว่า การพิจารณาวินิจฉัยลงนิคหกรรมชั้นฎีกาให้เป็นอำนาจของ มส. เนื่องจากสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานกรรมการ มส.โดยตำแหน่ง พระองค์จึงเปรียบเหมือนประธานศาลฎีกา ดังนั้น จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่ประธานศาลฎีกา จะมีคำตัดสินว่า นาย ก. หรือ นาย ข. ถูกหรือผิด ขณะที่ศาลชั้นต้นยังไม่พิจารณา นอกจากนี้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้ ในการดำเนินการเสนอชื่อสมเด็จพระราชาคณะ เพื่อทูลเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ก็เป็นกฎหมายที่ผ่านมติ มส. ในยุคที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มส.ด้วย

รายชื่อสมเด็จพระสังฆราชส่งถึงสำนักพุทธฯแล้ว อดีตผอ.ส่วนงานมหาเถรฯ อัดพวกไม่รู้จริง นำเรื่องพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช มาสร้างมลทิน สมเด็จฯวัดปากน้ำ 13 ม.ค. 2559 19:00 ไทยรัฐ