วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีเดย์ 1 ก.พ. !! คลัง เตรียมเก็บภาษีมรดก เกิน 100 ล้าน ผ่อนชำระได้

เริ่ม 1 ก.พ.นี้! กระทรวงการคลัง เตรียมจัดเก็บภาษีมรดก สำหรับผู้ที่รับมรดกมากกว่า 100 ล้านบาท นับจากวันที่รับมรดก 150 วัน สามารถผ่อนชำระได้ ภายในไม่เกิน 5 ปี ...

วันที่ 13 ม.ค.59 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง กฎหมายลำดับรองออกตามความใน พ.ร.บ.ภาษีรับมรดก พ.ศ.2558 และพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ.2558 ว่า ที่ประชุมครม. วันที่ 12 ม.ค. ได้รับทราบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยหลังจากนี้ จะอยู่ในกระบวนการในการตรวจร่างกฤษฎีกา และคาดว่า จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.พ. 59 โดยระบุว่า ผู้รับมรดก ซึ่งประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ / หลักทรัพย์ / เงินฝาก / ยานพาหนะ รวมถึงตราสารทางการเงิน ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท จะต้องเสียภาษี โดยนับจากวันที่รับมรดก 150 วัน

สำหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ในการแจ้งการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกนั้น เมื่อเจ้าพนักงานที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอน อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดก ให้แจ้งการจดทะเบียนนั้นต่อกรมสรรพากร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกรณีที่ต้องเสียภาษีนั้น ให้นับจากวันที่รับมรดก 150 วัน ซึ่งสามารถเลือกการผ่อนชำระภาษีได้ โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องแสดงรายการภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด และสามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี พร้อมกำหนดวิธีการผ่อนชำระ โดยการกำหนดจำนวนปี จำนวนงวด และจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด

"ผู้ขอผ่อนชำระต้องจัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าภาษีที่ต้องชำระ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันยื่นคำร้อง และกรณีที่ผ่อนชำระภาษีภายใน 2 ปี จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม กรณีผ่อนชำระภาษีเกินกว่า 2 ปีต้องเสียเงินเพิ่ม 0.5% ต่อเดือน โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่การขอผ่อนชำระมีผลบังคับ หากผู้ผ่อนชำระภาษีนำเงินมาชำระภาษีครบถ้วนภายใน 2 ปี ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและให้นำเงินเพิ่มและให้นำเงินเพิ่มที่ ชำระแล้วมาหักออกจากภาษีที่ต้องชำระ ขณะเดียวกันกรณีผิดนัดไม่ชำระภาษีงวดใดงวดหนึ่ง จะหมดสิทธิการผ่อนชำระภาษีและต้องชำระภาษีที่ค้างอยู่พร้อมกับเงินเพิ่ม"

ส่วนกรณียกเลิกการยกเว้นเงินได้บางประเภท ประกอบด้วย เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ได้แก่ บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น และให้ยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนโดยไม่มีค่าตอบแทนบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย

สำหรับบุคคลที่ได้รับยกเว้นมรดก ได้แก่ บุคคลผู้ได้รับมรดกที่เจ้ามรดกแสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่า มีความประสงค์ให้ใช้มรดกนั้น เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือ กิจการสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท องค์การมหาชนหน่วยงานของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ วัดวาอาราม สภากาชาดไทย มูลนิธิหรือสมาคมตามประกาศกระทรวงการคลัง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

ขณะที่ มูลนิธิ หรือสมาคมที่ได้รับมรดก จะต้องนำส่งเอกสาร ได้แก่ สำเนาพินัยกรรม เอกสารเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินเป็นมรดกตามพินัยกรรม หนังสือแจ้งผลการประกาศให้เป็นองค์การหรือสาธารณกุศล งบดุล บัญชี รายได้รายจ่าย ต่อกรมสรรพากร เพื่อทำการตรวจสอบและติดตามการรับมรดกต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี ว่าดำเนินการตามที่เจ้ามรดกแจ้งวัตถุประสงค์ไว้หรือไม่.

เริ่ม 1 ก.พ.นี้! กระทรวงการคลัง เตรียมจัดเก็บภาษีมรดก สำหรับผู้ที่รับมรดกมากกว่า 100 ล้านบาท นับจากวันที่รับมรดก 150 วัน สามารถผ่อนชำระได้ ภายในไม่เกิน 5 ปี ... 13 ม.ค. 2559 17:12 ไทยรัฐ