วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องค์หริภา ร่วมออกแบบพระเจดีย์ฯ “หลวงตาบัว”

นับแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานใน การสร้างพระเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาแก่พระพุทธศาสนา ตามเจตนารมณ์ของ หลวงตาพระมหาบัว ซึ่งเป็นสถานที่ เผยแผ่คำสอนพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของ พุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมประวัติ หนังสือคำสอนและเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว เพื่อเตือนใจให้เยาวชนคนรุ่นหลัง ทั้งสงฆ์และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการ ทั้งในทางโลกและทางธรรม และถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติและทำความดีเพื่อพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวทดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และองค์หริภาได้เสด็จลงพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง พร้อมทีมงานหลายครั้ง เพื่อหาข้อมูลในการออกแบบให้ครบถ้วน พร้อมกับได้ประทานแนวคิด การออกแบบ ตลอดจนการวางผังแม่บทของพื้นที่ก่อสร้างพระเจดีย์ ตามคติความเชื่อแผนภูมิจักรวาล ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์

การออกแบบได้กำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือเมืองพาราณสี ในสาธารณรัฐอินเดีย สื่อความหมายเป็นนัยว่า ศาสนพิธี หรือสังฆกรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้ จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้ง การวางทิศทางเพื่อกำหนดรูปแบบที่สำคัญ เช่นนี้ ทำให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ได้กราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัว พร้อมๆกับได้กราบพระ บรมศาสดา ณ เมืองพาราณสี ในคราวเดียว กันด้วย ส่วนลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้าง ผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงการสืบทอดพระพุทธศาสนาในถิ่นอีสานยังคงดำรงอย่างมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ประจักษ์

บัดนี้ องค์หริภาและทีมงานสยามรีโนเวท ได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยได้ขอประทานพระวินิจฉัยจากองค์ประธานโครงการฯแล้ว และได้ส่งมอบแบบก่อสร้างให้แก่ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อดำเนินการต่อไป.

นับแต่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานใน การสร้างพระเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)... 13 ม.ค. 2559 11:09 ไทยรัฐ