วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาเซียนเร่งเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเตรียมจัดประชุมที่ สปป.ลาว

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สปป.ลาว จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 1/47 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2559 และการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 29 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องในวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ สมาชิกอาเซียนจะรับทราบประเด็นที่ สปป.ลาว ในฐานะประธานอาเซียน ในปีนี้จะเน้นความสำคัญการกำหนดการประชุมต่างๆ ในปี 2559 การรับทราบความคืบหน้าของการดำเนินมาตรการคงค้างตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint 2015) พร้อมทั้งหารือความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan: SAP) และการดำเนินการตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025)

นางสาวศิรินารถ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน ความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการค้าและการลงทุนร่วมอาเซียน-สหภาพยุโรป ปี 2015-2016 แนวทางการรื้อฟื้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ที่ชะงักงันมาหลายปี ตลอดจนการหารือประเด็นเกี่ยวกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) การเจรจาความตกลงการค้าเสรีกับฮ่องกง อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ เป็นต้น ในส่วนของการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะมีการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจ (CoW) สมัยพิเศษ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 เพื่อพิจารณาความคืบหน้าของการดำเนินการล่าสุด และการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของคณะกรรมการต่างๆ ภายใต้เสาเศรษฐกิจ รวม 15 คณะ เช่น ความร่วมมือด้านมาตรฐาน การเงินการคลัง ศุลกากร SME พลังงาน การขนส่ง โทรคมนาคม ฯลฯ และหารือปัญหาอุปสรรค รวมทั้งประเด็นคาบเกี่ยว (Cross Cutting Issues) ของความร่วมมือด้านต่างๆ

นางสาวศิรินารถ กล่าวด้วยว่า ในส่วนการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นการประชุมในระดับปลัดกระทรวงพาณิชย์ของอาเซียน ซึ่งที่ประชุมฯ จะหารือเกี่ยวกับการนำ AEC 2025 Strategic Action Plan ไปสู่การปฏิบัติ โดยจะรับทราบแผนการดำเนินการของแต่ละองค์กรรายสาขา (AEC Sectoral Bodies) และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างกัน พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านองค์กรเพื่อดำเนินการตาม AEC 2025 Strategic Action Plan การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาคและวาระต่างๆ ภายหลังปี 2558

หารือความคืบหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์-ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 12 ม.ค. 2559 11:09 ไทยรัฐ