วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซีพีเอฟ สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ดีสู่สังคมไทย

ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงมุ่งมั่นส่งเสริม การเข้าถึงอาหารแก่เยาวชนไทยผ่านโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย

อดิเรก ศรีประทักษ์ บอสใหญ่ซีพีเอฟ กล่าวว่า ความต้องการอาหารของโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของประชากรโลก และอาจนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนอาหารที่มีคุณค่า จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบว่ายังมีเยาวชนในถิ่นทุรกันดารขาดแคลนสารอาหารเป็นจำนวนมาก ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำครัวโลกยั่งยืน ซึ่งยึดมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน คือ การดำเนินธุรกิจจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท โดยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านยุทธศาสตร์ 3 เสาหลักสู่ความยั่งยืน ได้แก่ “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดินน้ำป่าคงอยู่” จึงได้ผนึกความร่วมมือกับภาครัฐและพนักงานในองค์กร ส่งมอบโภชนาการที่ดีสู่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยมีโภชนาการที่ดี มีโอกาสเข้าถึงอาหารคุณภาพ และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างยั่งยืน ลดปัญหาทุพโภชนาในเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยซีพีเอฟได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 26 ปีแล้ว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการสมวัย และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีอันทันสมัยในส่วนของโรงเรือนและอุปกรณ์ รวมถึงมอบพันธุ์ไก่ไข่ ให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเลี้ยง “ไก่ไข่” ที่มีคุณภาพได้เอง ช่วยให้โรงเรียนมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัย สำหรับผลิตอาหารกลางวันแก่นักเรียนอย่างเพียงพอ ทำให้เด็กๆได้รับโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารหลักเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมอง จากการรับประทานไข่ไก่สด คุณค่าสูง ปลอดภัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 มื้อ

ล่าสุดคณะผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟได้ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี เพื่อส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ตามแผนงานสนับสนุนโครงการฯ ในปี 2559 จำนวน 50 โรงเรียน.

โปรย

ความมั่นคงด้านอาหาร เป็นประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร จึงมุ่งมั่นส่งเสริม การเข้าถึงอาหารแก่เยาวชนไทย... 11 ม.ค. 2559 10:56 11 ม.ค. 2559 10:57 ไทยรัฐ