วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เกาะกระแส ตั้ง 'พระสังฆราชองค์ที่ 20' ชะลอหรือยึดตาม 'พ.ร.บ.สงฆ์' ?

การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 นับว่าเป็นข่าวที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหูในขณะนี้ ทั้งกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มสนับสนุน ยังต้องจับตากันต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 11 ม.ค.นี้ ซึ่ง ทาง มส.อาจมีการประชุมหารือกันในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ และผลสรุปจะเป็นอย่างไร? เป็นไปตาม พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ.2505? คงต้องติดตาม...

หลังจากพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสร็จสิ้น สิ่งที่พุทธศาสนิกชนคนไทย รวมถึงคณะพระสงฆ์จับตามองเป็นอย่างมาก คงหนีไม่พ้น “สมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นสุพรรณบัฏ)” รูปใดจะได้รับการสถาปนาให้เป็น “สกลมหาสังฆปริณายก” หรือสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ได้หยิบ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ และประวัติพระราชาคณะที่ถูกเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ ทั้ง 3 รูป รวมไปถึงข่าวสารประเด็นร้อนมาให้ผู้อ่านเกาะกระแสไปพร้อมๆ กัน

การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 นั้น ต้องยึดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 โดยเฉพาะ ตาม มาตรา 7 ใจความว่า พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง วรรคสอง เมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบตามมติของมหาเถรสมาคม (มส.) เสนอนามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ขึ้นกราบบังคมทูลฯ เพื่อสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช

ในกรณีที่สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบตามมติของ มส. ให้เสนอสมเด็จพระราชาคณะที่มีอาวุโสชั้นรองลงมาตามลำดับ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ทั้งนี้ ยังมีมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง สมเด็จพระสังฆราช ด้วยเช่นกัน (ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

ซึ่งสมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสโดยสมณศักดิ์ และมีรายชื่อเข้าพิจารณา มีดังนี้
1. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สังกัดมหานิกาย ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 สมเด็จวัดปากน้ำเกิดวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2468 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีอายุย่าง 89 ปี ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2538

2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม สังกัดธรรมยุติกนิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี เกิดวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2460 ปัจจุบันมีอายุ 97 ปี แต่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544

และ 3. สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร ป.ธ.6) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สังกัดธรรมยุติกนิกาย เป็นชาวจังหวัดราชบุรี เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2470 ปัจจุบันมีอายุ 87 ปี ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2552

จากการเสนอรายชื่อสมเด็จพระราชาคณะข้างต้น ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมา ในเรื่องของความไม่เหมาะสม ของ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความวัดพระธรรมกาย โดยหลายเครือข่ายได้ออกมายื่นหนังสือคัดค้านเพื่อให้พิจารณาการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใหม่ (กลุ่มต้านพร้อมยื่นค้าน ตั้ง 'สมเด็จช่วง' เป็นสังฆราชองค์ที่ 20) ในขณะเดียวกันยังคงมีกลุ่มที่สนับสนุน และเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือเช่นเดียวกัน ('ไพบูลย์' จับตาจันทร์นี้ ตั้งสังฆราชองค์ใหม่ จ่อเคลื่อนไหวคัดค้าน)

นอกจากนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้ชะลอพิจารณาการแต่งตั้งดังกล่าว ว่า การชะลอทำได้ เพราะมีขั้นตอนอยู่ 3 ขั้นตอน หากจะชะลอก็ต้องเข้าใจว่า เป็นเพราะเหตุผลอื่นที่ต้องฟัง แล้วสังคมฟังขึ้น เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวกับสังคม ไม่ใช่ว่าฟังขึ้นกันอยู่ในผู้ออกคำสั่งเอง (วิษณุ ระบุชัดแค่กระแสร้องชะลอตั้งสังฆราช เบรกแต่งตั้งไม่ได้)

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาบรรดาสมเด็จพระราชาคณะทั้ง 3 รูปข้างต้นแล้ว ก็จะพบว่า “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” วัดปากน้ำภาษีเจริญ มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ที่สำคัญก็คือ ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง “ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช” ซึ่งสอดคล้องกับ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ซึ่งนั่นย่อมเป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระราชาคณะที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็คือ ผู้ที่จะได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นั่นเอง.

การแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ 20 นับว่าเป็นข่าวที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนาหูในขณะนี้ ทั้งกลุ่มที่คัดค้านและกลุ่มสนับสนุน ยังต้องติดตามกันต่อไป ในวันจันทร์ ที่ 11 ม.ค.นี้... 10 ม.ค. 2559 18:07 11 ม.ค. 2559 01:59 ไทยรัฐ