วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สวนดุสิตโพล' สำรวจความเห็น ม.44 คนส่วนใหญ่เชื่อเป็นผลดี

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,396 คน ช่วง 4-9 ม.ค.59 เกี่ยวกับกรณีใช้มาตรา 44 ในการแต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นครั้งใหญ่ 82.81% เชื่อเป็นผลดี ทำให้คนเกรงกลัว ไม่กล้าทำผิด
...

วันที่ 10 ม.ค.59 จากกรณีที่มีการใช้มาตรา 44 ในการแต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นครั้งใหญ่ เนื่องจากมีการร้องเรียนว่า มีปัญหาในการบริหารงานและการทุจริต จึงเป็นที่มาของการใช้มาตรา 44 ให้เป็นไปเพื่อความรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ตรงจุด ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานา ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต่อต้าน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,396 คน ระหว่างวันที่ 4-9 มกราคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้ ความคิดเห็นของประชาชน กับการใช้ “มาตรา 44” กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นอันดับ 1
 ขอให้ใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
80.23%


อันดับ 2
 ควรแก้ไขโดยเร็ว เป็นปัญหาใหญ่ที่มีมานานส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน
 78.80%


อันดับ 3
 มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและต่อต้าน ควรพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ชี้แจงตรวจสอบได้ 
68.19%


อันดับ 4 
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมแล้ว และเห็นว่าควรทำต่อไป
 57.02%


อันดับ 5
 เพื่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของระบบราชการไทย
 55.59%

ประชาชนคิดว่าการใช้ “มาตรา 44” กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของบ้านเมืองได้มากน้อยเพียงใดอันดับ 1 
น่าจะช่วยได้บ้าง
 53.01% เพราะแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง คนดีๆ ที่ตั้งใจทำงานจะได้มีกำลังใจทำงานต่อไป ฯลฯ


อันดับ 2 
ช่วยได้มาก
 29.51% เพราะช่วยแก้ปัญหาในการทำงานและปราบปรามการทุจริตให้ลดน้อยลง ทำให้เกิดความกลัว 
ไม่กล้าที่จะทำผิด บ้านเมืองจะได้ดีขึ้น เจริญก้าวหน้า ฯลฯ


อันดับ 3 
ไม่น่าจะช่วยได้
 10.32% เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ควรแก้ที่คนหรือระบบในการทำงานมากกว่า ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคน ฯลฯ


อันดับ 4
 ช่วยไม่ได้เลย 
7.16% เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่น่าจะหมดไปจากสังคมไทยได้ เมื่อคนเก่าไปก็มีคนใหม่มาแทน ฯลฯผลดี-ผลเสีย จากการประกาศใช้ “มาตรา 44” กรณีแต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ
และนักการเมืองท้องถิ่น 


“ผลดี” จากการประกาศใช้ “มาตรา 44” 


อันดับ 1
 ทำให้คนเกรงกลัว ไม่กล้าทำผิด
 82.81%


อันดับ 2
 การทำงานมีประสิทธิภาพ งบประมาณต่างๆ ถูกนำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
 72.78%


อันดับ 3
 บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ควบคุมดูแลง่ายขึ้น
 64.76%

“ผลเสีย” จากการประกาศใช้ “มาตรา 44”

อันดับ 1
 อาจเกิดความขัดแย้ง การต่อต้านจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ไม่เห็นด้วย 
73.93%


อันดับ 2 
ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจ เผด็จการมากเกินไป 
69.34%


อันดับ 3
 ควรใช้ได้กับทุกหน่วยงานและทุกองค์กร 
51.86%

จากการใช้มาตรา 44 แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งผู้ที่สนับสนุน 
และต่อต้าน ตัวประชาชนเองมีความคิดเห็นอย่างไร 


อันดับ 1 
เห็นด้วยกับฝ่ายสนับสนุน
 54.29% เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว ผู้ที่ทำผิดย่อมได้รับการลงโทษ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นและไม่กล้าที่จะทำผิดอีก ฯลฯ


อันดับ 2
 เฉยๆ 
38.26% เพราะควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยากให้เร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนมากกว่า ไม่ว่าจะทำวิธีใดปัญหาเหล่านี้ก็ยังคงไม่หมดสิ้นไปจากสังคมไทย ฯลฯ


อันดับ 3
 เห็นด้วยกับฝ่ายต่อต้าน
 7.45% เพราะบทลงโทษไม่เหมาะสม เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ฯลฯ

สรุปแล้ว ประชาชนคิดว่าควรจะมีการใช้ “มาตรา 44” กรณี แต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ 
และนักการเมืองท้องถิ่นต่อไปหรือไม่


อันดับ 1 
เห็นควรใช้ต่อไป 
57.59% เพราะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเรื่องสำคัญที่ควรแก้ไขและ เอาจริงเอาจัง มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ฯลฯ


อันดับ 2
 ไม่แน่ใจ 
31.52% เพราะมาตรา 44 เป็นอำนาจพิเศษที่นำมาใช้ชั่วคราว ควรฟังกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากรอบด้าน และดูผลดีผลเสียที่จะตามมา คงต้องรอดูสักระยะ บางกรณีอาจถูกใส่ร้ายหรือโดนกลั่นแกล้ง ฯลฯ


อันดับ 3 
ไม่ควรใช้
 10.89% เพราะแต่ละหน่วยงานมีกฎระเบียบที่กำหนดไว้อยู่แล้ว อาจเป็นสาเหตุของความขัดแย้ง ควรพิจารณาให้รอบคอบเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย กรณีผู้ที่ทำผิดจริงควรมีบทลงโทษที่หนักกว่านี้ ฯลฯ

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,396 คน ช่วง 4-9 ม.ค.59 เกี่ยวกับกรณีใช้มาตรา 44 ในการแต่งตั้ง โยกย้าย สั่งพักงานข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่นครั้งใหญ่ 82.81% เชื่อเป็นผลดี ทำให้คนเกรงกลัว
... 10 ม.ค. 2559 09:09 ไทยรัฐ