วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท. เผย ยอดเบิกจ่ายงบส่งเสริมความเป็นอยู่ ปชช. คืบหน้าเกือบ 2 พันลบ.

กระทรวงมหาดไทย เผย ยอดเบิกจ่ายงบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน คืบหน้าเกือบ 2 พันล้าน ยัน ภายใน 1-2 เดือน จะสามารถกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ศก.ฐานรากได้ตามเป้า พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตามหลักประชารัฐ ...

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย และโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร รวมทั้งมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล โดยได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน 39,742.248 ล้านบาท โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และเร่งการดำเนินงานในทุกๆ โครงการ เพื่อให้เม็ดเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดนั้น

กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกระจายเม็ดเงินลงพื้นที่ โดยมียอดรวมการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างๆ แล้ว เป็นจำนวนเงิน 1,960.117 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 5 ม.ค. 59) และเพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินงาน รวมถึงงบประมาณที่กำลังจะลงไปในพื้นที่ในห้วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ (ก.พ.- มี.ค.59) อีกเป็นจำนวนมาก ดังนี้ 1.มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) สำนักงบประมาณได้อนุมัติโครงการแล้วจำนวน 110,775 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.47 จำนวนเงินที่อนุมัติแล้ว 33,217.025 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 369.166 ล้านบาท 2.มาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน 3,827 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,200.968 ล้านบาท ขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 660.550 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพัน 1,573.132 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 59 และ 3.โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 421 รายการ เป็นเงิน 254 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 21 จังหวัด เบิกจ่ายแล้ว 37.291 ล้านบาท และก่อหนี้ผูกพันแล้ว 90.516 ล้านบาท คาดว่า จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือน ม.ค. 59

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ออกกำกับดูแลการดำเนินงานทุกโครงการในพื้นที่ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยเน้นย้ำให้เปิดเผยข้อมูลโครงการ งบประมาณ และรายละเอียดต่างๆ ให้ประชาชนและสาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และร่วมติดตามการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ ตามหลักและกระบวนการ "ประชารัฐ" พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเพื่อให้เม็ดเงินที่จะลงไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่า และช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายรัฐบาล.

กระทรวงมหาดไทย เผย ยอดเบิกจ่ายงบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน คืบหน้าเกือบ 2 พันล้าน ยัน ภายใน 1-2 เดือน จะสามารถกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบ ศก.ฐานรากได้ตามเป้า พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตามหลักประชารัฐ 8 ม.ค. 2559 12:39 ไทยรัฐ