วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งาน “ของดีแดนใต้” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต 7-13 ม.ค.นี้

จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2559 ที่ Westgate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต

นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและเป็นธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบการเหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ รวมทั้งประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขยายโอกาสด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสินค้าเป็นเป้าหมาย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ของดีแดนใต้” เพื่อสร้างรายได้ สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าของผู้ประกอบการ

การจัดงาน “ของดีแดนใต้” ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2559 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนใต้เข้าร่วมจำนวน 200 ราย ประกอบด้วย สินค้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่งบ้าน สินค้าเกษตร อาการ อาหารฮาลาล และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมถึงนิทรรศการการพัฒนาด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์ การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

ภายในงานยังมีสินค้าเด่นจากจังหวัดชายแดนใต้ เช่น ผ้าปะลางิง ปาเต๊ะบล็อกไม้ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์กระจูด ใบไม้สีทอง ผลิตภัณฑ์ไข่มุก ชาชัก กล้วยหินบันนังสตา ข้าวเกรียบปลา กือโป๊ะ ข้าวยำน้ำบูดู ซาลาเปาเกาะยอ สมุนไพรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เสียโอกาสในด้านการประกอบอาชีพ ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันเชิงการค้าของผู้ประกอบการสินค้าในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองและก้าวทันต่อสถานการณ์ทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนให้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด เสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถจับจ่ายซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของจังหวัดชายแดนใต้ให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2559 8 ม.ค. 2559 12:13 ไทยรัฐ