วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รามฯ เปิดรับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง-M.B.A. ศูนย์สมุทรสาคร

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 59 หลักสูตรภาคปกติ 9 คณะ พร้อมทั้งเปิดรับสมัคร นศ. M.B.A. ที่ จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ru.ac.th และ www.smsmba.ru.ac.th...

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยแยกเป็นหลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 8 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 22 สาขาวิชา

ผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.grad.ru.ac.th  หรือสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2559 โดยส่งเอกสารมาที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ ปณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.th

ทั้งนี้ ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 8 หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต (แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.00 น. ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ศึกษาดูงานในประเทศ 149,100 บาท และศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 169,400 บาท (แบ่งชำระ 7 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดใบสมัครสมัครได้ที่ www.smsmba.ru.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 08-1423-5069, 08-3627-2439, 08-1824-6732, 0-2310-8213

ม.รามคำแหง เปิดรับสมัคร นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 59 หลักสูตรภาคปกติ 9 คณะ พร้อมทั้งเปิดรับสมัคร นศ. M.B.A. ที่ จ.สมุทรสาคร ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.ru.ac.th และ www.smsmba.ru.ac.th... 8 ม.ค. 2559 12:08 ไทยรัฐ