วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคติดต่ออุบัติใหม่

http://beid.ddc.moph.go.th

www.beid.ddc.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เครือข่ายและประชาชนด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ ด้วยระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย

เกี่ยวกับองค์กร ประวัติองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ คลังข้อมูลโรคอุบัติใหม่ ฐานข้อมูลเครือข่าย เอกสารวิชาการ/คลังความรู้หน่วยงาน สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ และใน หน้าหลัก ยังมีเมนู การเตรียมพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ โรคต่างๆ ข่าว/ ประกาศ กิจกรรม...

7 ม.ค. 2559 10:52 ไทยรัฐ