วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุฯ กรธ. ชงแผนปฏิรูปการศึกษา-ยกเครื่อง ตร. สกัดการเมืองแทรก

อนุฯ กรธ. ชงเขียนแผนปฏิรูปการศึกษา ยกระดับให้มีผลเทียบเท่า ก.ม. มีผลผูกพันทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติตาม พร้อมปลดแอก ตร. พ้นมือการเมืองครอบงำ

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มี นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นการปฏิรูปการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย

โดย นายอุดม รัฐอมฤต โฆษก กรธ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมาย กรธ. นำเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษาต่อ กรธ.ว่า ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ที่ต้องเขียนในรัฐธรรมนูญมี 5 เรื่อง คือ 1. การเขียนรัฐธรรมนูญให้มีแผนการศึกษา ที่มีสภาพการบังคับเทียบเท่ากับกฎหมาย มีผลผูกพันกับทุกรัฐบาล และมีกลไกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้รัฐบาลต้องแถลง และรายงานความคืบหน้าเรื่องแผนการศึกษาต่อรัฐสภา ปีละ1 ครั้ง 2. การเขียนรัฐธรรมนูญให้มีกลไกรัฐธรรมนูญด้านการศึกษา และการตรวจสอบจากภาคประชาชน 3. การเขียนรัฐธรรมนูญให้มีการกระจายอำนาจ และงบประมาณในการจัดการศึกษาสู่ท้องถิ่นและสถานศึกษา 4. การปฏิรูปกระบวนการงบประมาณด้านการศึกษา ให้เป็นการจัดสรรตามอุปสงค์เป็นรายบุคคล มากกว่าการจัดสรรเป็นภาพรวม 5. การปฏิรูปนโยบายการศึกษาให้เป็นเชิงประจักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติ

นายอุดม กล่าวต่อว่า ส่วนการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้เน้นศึกษาปัญหาตำรวจ พบว่ามีปัญหาหลัก 4 เรื่อง ที่จะต้องปฏิรูปคือ 1. ปัญหาการเมืองแทรกแซงการบริหารงานบุคคลของตำรวจ ในลักษณะระบบอุปถัมภ์ ไม่คำนึงถึงระบบอาวุโส ความสามารถ 2. ปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม ต้องลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง และบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายให้ชัดเจนมากขึ้น 3. ปัญหางานสอบสวนถูกบงการจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะต้องจัดการงานสอบสวนให้มีความเป็นภาวะวิสัยที่มีประสิทธิภาพ ปราศจากการแทรกแซง เพราะที่ผ่านมางานสืบสวนมีการเข้าไปก้าวก่าย ทำให้การสืบสวนมีการคลางแคลงใจ 4. ปัญหาเนื้องาน และปริมาณงานของตำรวจ จะต้องถ่ายโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น งานจราจร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุปว่า จะบัญญัติการปฏิรูปทั้งสองเรื่องลงในรัฐธรรมนูญหรือไม่ จะไปหารือในช่วงที่ กรธ.ประชุมกันนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 11-17 ม.ค. ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่า การจะบัญญัติเรื่องการปฏิรูปในรัฐธรรมนูญต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเรื่องการศึกษา และการบังคับใช้กฎหมายจัดอยู่ในเรื่องเร่งด่วน

อนุฯ กรธ. ชงเขียนแผนปฏิรูปการศึกษา ยกระดับให้มีผลเทียบเท่า ก.ม. มีผลผูกพันทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติตาม พร้อมปลดแอก ตร. พ้นมือการเมืองครอบงำ 5 ม.ค. 2559 18:22 ไทยรัฐ