วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลุยสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ปิดทองหลังพระเดินหน้าประชารัฐเต็มสูบ

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้หารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ประสานกับหอการค้าจังหวัดช่วยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณธรรมเข้าร่วมงานพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ทั้งการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบน้ำ รวมไปถึงการจัดวิธีเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรให้กับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐและการสร้างเศรษฐกิจภายในให้เข้มแข็งของรัฐบาลและตามแนวทางประชารัฐ จะเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชน เข้ามาร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

“มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จะมอบหมายให้หอการค้าจังหวัดช่วยเป็นแม่งาน คัดเลือกเอกชนที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วก็ให้ประสานกับแต่ละชุมชนว่ามีความต้องการเรื่องอะไร จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้โดยตรงในส่วนใดได้บ้าง โดยไม่ต้องผ่านกลไกของรัฐมาก ซึ่งเป็นการสร้างธุรกิจที่ประกอบกิจการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นกระจายทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนรูปแบบการพัฒนาประเทศแบบประชารัฐ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ประเทศ”

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนงานต่างๆของมูลนิธิปิดทองหลังพระฯในปี 59 นี้ ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างนักคิดเพื่อเข้าไปพัฒนาชนบท โดยตั้งเป้าหมายยกระดับรายได้และแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยากจนในพื้นที่ชนบทให้ได้ 24,068 ครัวเรือน ซึ่งถือเป็น 1 ใน 3 ของครัวเรือนทั่วประเทศกว่า 75,000 ครัวเรือน หรือครอบคลุมกลุ่มคนจนถึง 20 ล้านคน ภายในปี 2559-2563.

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้หารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 5 ม.ค. 2559 03:58 ไทยรัฐ