วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มอบรางวัล 'กำพล วัชรพล' 2 วิทยานิพนธ์ ได้ชมเชย-บุคลากร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล "กำพล วัชรพล" แก่ 2 วิทยานิพนธ์รางวัลชมเชยด้านสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกัน รมว.ศึกษา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหารและครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ทั้งหมด 4 ภาค รวมจำนวน 36 รางวัล...


เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 58 มูลนิธิไทยรัฐ พร้อมด้วยผู้บริหารไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล "กำพล วัชรพล" สำหรับวิทยานิพนธ์ด้านสื่อสารมวลชน ประจำปี 2558 โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี อีกทั้ง ศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครูกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"


นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัล กล่าวว่า เป็นการส่งเสริมค้นคว้าและวิจัยวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทุกแขนง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือมีส่วนขยายความคิดและทฤษฎีทางวารสารศาสตร์ ทั้งนี้ จากการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นว่า มีวิทยานิพนธ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดีและมีความโดดเด่น สมควรได้รับรางวัลชมเชยเป็นเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ 2 เรื่อง คือ วิทยานิพนธ์ เรื่อง "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กับขอบเขตการใช้เสรีภาพในการนำเสนอภาพข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์" ของ นางสาวเทียนเงิน อุตระชัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรื่อง "พัฒนาการข่าวยอดเยี่ยมรางวัลมูลนิธิอิศรา อมันตกุล กับการกำหนดบทบาทและแนวทางในการรายงานข่าวเชิงสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน" ของ นายมนตรี จุ้ยม่วงศรี นิเทศศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยนางยิ่งลักษณ์ วัชรพล รองประธานและเหรัญญิกมูลนิธิไทยรัฐ เป็นผู้มอบรางวัล


ขณะเดียวกัน พลเอกดาว์พงษ์ ได้มอบรางวัลแก่โรงเรียน บุคลากร และครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่นของภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมและยกย่องบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ปฏิบัติตามแผนพัฒนาของโรงเรียน จำนวน 23 โรงเรียน รวม 36 รางวัล

 โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ รางวัลโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 จ.เชียงใหม่ รางวัลผู้บริหารดีเด่น นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้ว จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 จ.พิจิตร รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางจงจิตร จิณเสน จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 จ.น่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82 จ.นครราชสีมา รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายสุเทพ ผลสว่าง จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 จ.อุดรธานี รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางสุภาวดี ทวีบุตร จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 87 จ.อุบลราชธานี

ภาคใต้ รางวัลโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 จ.สงขลา รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายชาร์รีฟท์ สือนิ จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 10 จ.นราธิวาส รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางวรรณี ด้วงช่วย จาก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 จ.สงขลา

ด้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลโรงเรียนดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 จ.พระนครศรีอยุธยา รางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นางอนุนาถ ชื่นจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 จ.สมุทรสงคราม รางวัลครูดีเด่น ได้แก่ นางสาวราศิณี บุญเพ็ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพฯ

บรรยากาศงานมอบรางวัล 'กำพล วัชรพล' ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ รวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐ


นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานกรรมการพิจารณาให้รางวัลกำพล วัชรพล

นางยิ่งลักษณ์ วัชรพล มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย

ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย

2 วิทยานิพนธ์ที่เข้าตาคณะกรรมการ ในการมอบรางวัลกำพล วัชรพล

คณะผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐร่วมถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับรางวัล

บุคลากรโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ได้รับรางวัล

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี

มอบรางวัลกำพล วัชรพล

ศาสตราภิชาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ครูกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

มูลนิธิไทยรัฐ จัดงานมอบรางวัล "กำพล วัชรพล" แก่ 2 วิทยานิพนธ์รางวัลชมเชยด้านสื่อสารมวลชน ขณะเดียวกัน รมว.ศึกษา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ผู้บริหารและครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ทั้งหมด 4 ภาค รวมจำนวน 36 รางวัล... 25 ธ.ค. 2558 18:07 26 ธ.ค. 2558 10:29 ไทยรัฐ