ข่าว
100 year

อนุ คตร. (2)

ซี.1222 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือ คตร.มีคณะอนุกรรมการช่วยตรวจสอบโดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นกลุ่มกระทรวง

วานนี้แจ้งไปแล้ว 2 กลุ่มแรกด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ 1 วันนี้เป็น ด้านเศรษฐกิจ 2 คือ

3. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 2 รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มี พลโท วิบูล ขยันกิจ เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วย พลตรี รณณรงค์ โคตรดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 หรือผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักงบประมาณ นางณัฐฎ์จารี อนันต์ศิลป์ นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ หรือผู้อำนวยการสำนักวางแผนการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันเอกหญิง พิมใจ เนื่องสกุล อนุกรรมการและเลขานุการ พันเอกหญิง รุ่งนภา หิรัญกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ

4.คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านสังคมจิตวิทยา รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงสาธารณสุข มี พลโท ไชยพร รัตแพทย์ เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วย พันเอก กรัณย์ สถิต– ยุทธการ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการศึกษา 1 หรือ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักงบประมาณ นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา นางสุภาพร เจียมเจือจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันเอก ภูมิชาย
นิลกำแหง พันเอกหญิง มนต์ภัสสร เกตุศรี ผู้ช่วยเลขานุการ

5. คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสถาบันพระปกเกล้า มี พลโท สรชัช วรปัญญา เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักงบประมาณ นาง นันทกา ตันสกุล นางสาวทิวาพร ผาสุข พันเอก ชาญชัย ทัยสุวรรณ์ อนุกรรมการและเลขานุการพันตรี ชโณทัย ภาณะโสม ผู้ช่วยเลขานุการ

วันพรุ่งนี้เป็นอนุกรรมการชุดสุดท้ายพร้อมด้วยอำนาจหน้าที่ที่จะเข้าไปสอดส่องดูแล.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12อนุ คตร.งบประมาณภาครัฐคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้