วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'หม่อมอุ๋ย' เปิดลานนิทรรศการ 'อ.ป๋วย' ชัยนาท ยกย่อง ผู้บุกเบิกชนบทไทย

"หม่อมอุ๋ย" ลงชัยนาท เป็นประธานเปิดลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย ยกย่อง เป็นผู้บุกเบิก-บูรณะ-พัฒนา ให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น แซวหลานเรียกเสียงหัวเราะ นึกว่า ดร.ป๋วย มาร่วมงาน 2 คน

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 58 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานกรรมการอำนวยการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เดินทางมาเป็นประธานเปิด "ลานนิทรรศการอาจาร์ยป๋วย PUEY Open Library" ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย อ.เมืองชัยนาท ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าวว่า ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นผู้นำในการก่อตั้งร่วมกับคณะบุคคลในวงราชการและธุรกิจเอกชน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรวบรวมและประสานความคิด กำลังกาย กำลังใจ และทรัพยากร ทั้งของราชการและภาคเอกชน ในการบูรณะและพัฒนาให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เริ่มบุกเบิกงานในยุคแรกด้วยการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานในรูปแบบต่างๆ คือพัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษา พัฒนาสุขอนามัย พัฒนาการพึ่งพาตนเองแบบร่วมมือกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าว มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2512


ตลอดเวลาที่ผ่านมา การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งอยู่บนฐานของปรัชญาแห่งการทำงานพัฒนา คือ ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก ส่วนวิธีการและปฏิบัติการได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความต้องการของชุมชน จนถึงปัจจุบัน ปณิธานของ ดร.ป๋วย ก็ยังคงอยู่ในตำรา หนังสือ ที่รวบรวมไว้เป็นวิทยาทานให้แก่ชนรุ่นหลัง ทั้งยังได้รับการยอมรับจากองค์กรสำคัญของโลกถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปี 2508 โดยมูลนิธิแม็กไซไซ ในสาขาบริการสาธารณะ และครั้งที่ 2 ในโอกาสฉลอง 100 ปี ชาตกาลของ ดร.ป๋วย องค์การยูเนสโก ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา

"ปัจจุบัน มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้บริการฝึกอบรมให้กับคนในชุมชนและผู้สนใจตามฐานการเรียนรู้เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ชนบท จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ การทำน้ำส้มควันไม้ การใช้น้ำส้มควันไม้และน้ำหมักชีวิภาพในการทำนาปี ปุ๋ยคอกกับการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำสวนไผ่กิมซุงเป็นพืชเศรษฐกิจ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน และการจัดการขยะในครัวเรือน ซึ่งการจัดอบรมให้ความรู้ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่จะได้รับความสนใจจากเกษตรกรและชาวชนบททั่วไป รวมไปถึงมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ เริ่มให้ความสนใจมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ได้เห็นภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจในชนบท ส่วนลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมเรื่องราวอันเป็นคุณงามความดี ตลอดจนอุดมคติต่างๆ ไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ซึมซับไว้เป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตต่อไป" ม.ร.ว.ปรีดิยาธร กล่าว

ซึ่งการเปิดลานนิทรรศการในครั้งนี้ มีญาติของ ดร.ป๋วย ที่มีศักดิ์เป็นหลาน 2 คน อายุ รวมกันกว่า 150 ปี มาร่วมเปิดลานด้วย ซึ่งทุกคนภายในงานหันไปมองด้วยความฉงน เนื่องจากหน้าตา รูปร่าง ทรงผม ละม้ายคล้ายคลึงกับ ดร.ป๋วย เป็นอย่างมาก จนถึงขั้น ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เอ่ยปากแซวว่าวันนี้ ดร.ป๋วย มาร่วมงานถึง 2 คน สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็น.

"หม่อมอุ๋ย" ลงชัยนาท เป็นประธานเปิดลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย ยกย่อง เป็นผู้บุกเบิก-บูรณะ-พัฒนา ให้ชาวชนบทไทยมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น แซวหลานเรียกเสียงหัวเราะ นึกว่า ดร.ป๋วย มาร่วมงาน 2 คน ... 20 ธ.ค. 2558 14:09 ไทยรัฐ