ข่าว
100 year

อนุ คตร.

ซี.1221 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐหรือ คตร. ที่ถือกำเนิดมาในยุค คสช.เป็นองค์กรหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ได้ผลเกินคาดในประเด็นที่สามารถยื่นมือเข้าไปตรวจสอบหลายหน่วยงานที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องมาก่อน

เมื่อตอนที่ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นประธาน คตร.ก็มีผลงานในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ที่มีเงื่อนงำซับซ้อนและชี้ว่ามีความไม่ถูกต้องหลายประการ

มาตอนนี้ตัว ประธาน คตร. เปลี่ยนแปลงจาก พลเอกอนันตพร ที่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มาเป็น พลเอกชาตอุดม ติตถะสิริ ทาง คตร. ก็มีผลงานต่อเนื่องโดยเข้าไปตรวจสอบพบว่า ที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. ก็มีพฤติกรรมการใช้งบประมาณในท่วงทำนองที่คล้ายคลึงกัน

ทั้ง 2 หน่วยงานนี้มีลักษณะพิเศษคือส่วนใหญ่เป็นที่รวมของคนที่คิดว่าตัวเองมีคุณงามความดีมากกว่าคนอื่นจึงทำอะไรตามอำเภอใจโดยคิดว่าคนอื่นไม่รู้เท่าทันหรือไม่มีความดีงามเท่า

ผลก็คือมีการตรวจสอบพบว่าการกระทำหลายๆอย่างไม่ชอบด้วยระเบียบกฎเกณฑ์ที่วางไว้มีการตีความกว้างขวางเข้าข้างตัวเองและสมัครพรรคพวกอย่างน่าเกลียดใครเข้าไปตรวจสอบซักถามก็หาว่ากลั่นแกล้งขัดขวางคนที่กำลังทำความดีไปโน่น

วันนี้จึงอยากจะเป็นกำลังใจให้กลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวที่เรียกว่า คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ประจำกลุ่มกระทรวง ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 6 คณะ ประกอบด้วย

1.คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านความมั่นคง รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มี พลโท ธนกร จงอุตส่าห์ เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วย พลโท เพิ่มพงษ์ ณ พัทลุง ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ ด้านความมั่นคง 1 หรือ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณ ด้านความมั่นคง 2 สำนักงบประมาณ นางสาวเฉลิมศรี ตันติเตชา นางนันทิกาญจน์ พูลประโยชน์ พันเอก จารึก ทนงชัย อนุกรรมการและเลขานุการ พันโทหญิง ปภัสสร วัฒนะประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ

2.คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 1 รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายมี พลโท เดชา เดชะชาติ เป็นประธานและมีอนุกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 หรือ ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 สำนักงบประมาณ นางณิพาพร ปัณยานนท์ นางสาวจุไรรัตน์ รวยดี ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ หรือ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พันเอกหญิง นพมาศ ช้างสาต อนุกรรมการและเลขานุการ พันตรีหญิง อรพรรณ วิทยาสารรณยุต ผู้ช่วยเลขานุการ

วันนี้เอ่ยถึงเพียง 2 คณะ โปรดติดตามต่ออีก 4 คณะในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12อนุ คตร.อนันตพร กาญจนรัตน์สปสช.คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้