ข่าว
100 year

ไม่ต้องใช้สำเนา (2)

ซี.1219 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

หลังจากมีมติ ครม.เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ทางราชการเรียกสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนจากราษฎร ถ้าต้องการเก็บไว้ประกอบหลักฐานใดๆก็ให้ทำสำเนาเอาเองไม่ต้องให้ผู้ไปติดต่อต้องเสียเงินถ่ายสำเนามาให้นั้น

กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ที่ มท 03091/ว 741 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 แจ้งเรื่องนี้ไปให้จังหวัดและ กทม.ทราบแล้วโดยทันที

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจน 10 ปีผ่านไปก็แทบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ประชาชนไปติดต่อราชการที่ไหนๆก็ยังต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปให้ท่านเหมือนเดิม

กระทรวงมหาดไทยจึงทำหนังสือย้ำหัวตะปูไปอีกครั้งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร อ้างถึงเรื่องเดิม โดยระบุว่า

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งนายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเมืองพัทยา และปลัดเทศบาล (เฉพาะเทศบาลที่จัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล และให้บริการงานทะเบียนราษฎรแล้ว) ให้ถือปฏิบัติดังนี้

ให้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงงานของฝ่ายปกครองและงานอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด กรณีที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกำหนดให้เรียกเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาจากประชาชนที่ยื่นคำร้องขอรับบริการ หรือกรณีเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า มีความจำเป็นต้องได้สำเนาเอกสารทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเสนอเรื่องต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเพื่อการอื่นใดก็ตาม

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ เรียกสำเนาภาพถ่ายเอกสารดังกล่าว หรือแนะนำให้ผู้ร้องไปขอคัดสำเนารายการทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน จากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม แต่ให้เจ้าหน้าที่คัดสำเนารายการทะเบียนบ้าน หรือรายการบัตรประจำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ในระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนนั้นแทนโดยไม่ต้องลงชื่อรับรองเอกสารก็ได้

ให้อำเภอและท้องถิ่นพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริการประชาชนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง สามารถลดภาระของประชาชนในการติดต่อราชการ โดยเฉพาะประเด็นการเรียกเอกสารประกอบการยื่นคำขอรับบริการในเรื่องต่างๆ

จะว่าไปแล้วมาถึงยุคนี้ควรจะขยายแวดวงไปให้ถ้วนทั่วทุกส่วนราชการที่ประชาชนต้องไปติดต่อไม่ว่าจะเสียภาษี ตีทะเบียนรถ หรือขอให้ปลดทุกข์ใดๆเมื่อแสดงบัตรประชาชนตัวจริงแล้วถ้าต้องการสำเนาก็ให้หน่วยงานนั้นๆทำสำเนาเอาเอง

ถ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา หายหงุดหงิดกับเรื่องเติมข้อมูลในบัตรแล้วหันมาจัดการกับเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นพระเดชพระคุณอย่างสูงต่อราษฎรตาดำๆ.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้