ข่าว
100 year

กรรมการประกันสังคม

ซี.1216 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

คนที่อยู่นอกภาครัฐส่วนใหญ่จะต้องมีกิจกรรมสัมพันธ์กับการ ประกันสังคม โดยหน้าที่หลักก็คือการส่งเงินให้ประกันสังคม แต่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรจากการประกันสังคมมากนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในระดับที่พอช่วยตัวเองได้มักจะตัดรำคาญกับการใช้บริการประกันสังคม เพราะไปโรงพยาบาลก็ได้รับการดูแลแบบต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นที่น่าพอใจ

ปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขในระยะยาว เพื่อให้การประกันสังคมเป็นเรื่องที่ผูกพันชีวิตที่แท้จริงของคนไทย

มาดูกันถึงผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคม ซึ่งตั้งขึ้นมาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยคำสั่งของ คสช.

คณะกรรมการประกันสังคม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมประกอบด้วย

1. ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ 2.ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 3.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 4.ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ 5.นายทวี ดียิ่ง กรรมการ 6.นายธีระวิทย์ วงศ์เพชร กรรมการ 7.นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการ 8.นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล กรรมการ 9.นายวาชิต รัตนเพียร กรรมการ 10.นายวันชัย ผุดวารี กรรมการ 11.นายสมพงศ์ นครศรี กรรมการ 12.นายสุวรรณ สุขประเสริฐ กรรมการ 13.นายสุวิทย์ ศรีเพียร กรรมการ 14.นางอรุณี ศรีโต กรรมการ 15.เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กรรมการและเลขานุการ

โดยมีที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ประกอบด้วย 1.นายปั้น วรรณพินิจ 2.นายอำพล สิงหโกวินท์ 3.พลโท กฤษฎา ดวงอุไร 4.นายถาวร พานิชพันธ์ 5.พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง

ส่วนกรรมการใน คณะกรรมการการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมได้แก่

1.นายชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการ 2.นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการ 3.นายอำนวย กาจีนะ กรรมการ 4.นายสุพรรณ ศรีธรรมมา กรรมการ 5.พลโท ไตรโรจน์ ครุธเวโช กรรมการ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี กรรมการ 7.พลตรี จัดพล วุฑฒกนก กรรมการ 8.ศาสตราจารย์พรชัย สิทธิศรัณย์กุล กรรมการ 9.รองศาสตราจารย์จุฑาไล ตัณฑเทอดธรรม กรรมการ 10.นายอดุลย์ บัณฑุกุล กรรมการ 11.นายชาญวิทย์ ทระเทพ กรรมการ 12.นายทรงยศ ชัยชนะ กรรมการ 13.ศาสตราจารย์สุนันทา พลปัถพี กรรมการ 14.ศาสตราจารย์สารเนตร์ ไวคกุล กรรมการ 15.รองศาสตราจารย์ศุภชัย รัตนมณีฉัตร กรรมการ 16.ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนมี1.เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประธานกรรมการ 2.นายศรีประสิทธิ์ บุญวิสุทธิ์ กรรมการ 3.นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ กรรมการ 4.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการ 5.นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย กรรมการ 6.นางผจงสิน วรรณโกวิท กรรมการ 7.นางปริศนา ประหารข้าศึก กรรมการ 8.นายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการ 9.นายปิยะชาติ ชุณหเวชสกุล กรรมการ 10.นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กรรมการ 11.นายวารินทร์ ศรีแจ่ม กรรมการ 12.นายบรรจง บุญรัตน์ กรรมการ 13.นายพงษทร คงลือชา กรรมการ 14.ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม กรรมการและเลขานุการ

กรรมการทั้งหมดที่ตั้งตามชื่อ มีวาระอยู่ในตำแหน่งสองปี ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งก็เปลี่ยนไปตามคนครองตำแหน่งนั้นๆ

ช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ปรับปรุงมาตรฐานการประกันสังคมให้ทัดเทียมกับสากลเสียที.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12ประกันสังคมเงินประกันสังคมคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้