ข่าว
100 year

นิติธรรมเพื่อ ปชต.

ซี.1215 ธ.ค. 2558 05:01 น.
SHARE

หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” เป็นหลักสูตรฝึกอบรมของศาลรัฐธรรมนูญที่เปิดมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้วผู้เข้ารับการอบรมล้วนคัดมาแต่คนสำคัญในวงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 52 รายประกอบด้วย

1.นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 2.นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 4.พล.อ.ท.ชวรัตน์ มารุ่งเรือง รอง เสธ.ทอ. 5.นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด 6.นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 7.นายเชาวนะ ไตรมาศ ที่ปรึกษาสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 8.นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง 9.นางสาวทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล 10.นางธันญธร ชลวร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

11.นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา 12.นายนพดล พลเสน ประธานกรรมการมูลนิธิรักษ์ผืนป่าตะวันตกมรดกโลกห้วยขาแข้ง 13.นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 14.นายบรรเจิด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 15.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ราชบัณฑิต 16.นายบูรณ์ ฐาปนดุล ผู้ตรวจการแผ่นดิน 17.นายประวิช รัตนเพียร กรรมการ กกต. 18.พล.ร.ท.ปรีชาญ จามเจริญ หัวหน้าสำนักตุลาการทหารฯ 19.นางผ่องพรรณ ไพพรรณรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทไพพรรณรัตน์ กรุ๊ป จำกัด 20.ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อัยการสูงสุด

21.นางพฤษภา พนมยันต์ รองประธานศาลฎีกา 22.พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ สนช. 23.พล.ร.ท.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 24.นายพิสิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 25.นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช. 26.พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี 27.นายมนตรี กนกวารี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี 28.นางสาวราตรี ศรีสถิตย์วัฒนา กก.ผจก.บริษัท Ameritech Group จำกัด 29.นายวรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 30.นายวันชัย โตความรู้ ผู้เชี่ยวชาญประจำประธานศาลรัฐธรรมนูญ

31.นางวิจิตรา อร่ามวัฒนานนท์ ประธานบริษัท Sea Wealth Frozen Food จำกัด 32.พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กทม. 33.นายวิทยา ฉายสุวรรณ สนช. 34.พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล 35.นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาล
อุทธรณ์ 36.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สนช. 37.นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 38.นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท G.Steel Public Company Limited 39.นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 40.นายสมัคร เชาวภานันท์ นายกสมาคมนิติศาสตร์ มธ.

41.นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย 42.นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล อธิบดีอัยการ 43.พล.อ.สุรสิทธิ์ ถาวร ที่ปรึกษา สปท. บก.กองทัพไทย 44. นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการป.ป.ช. 45.นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาว กรุ๊ป จำกัด 46.นายแสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานบริษัท บริษัท Fatima R.B.D.S. International จำกัด 47.นายอธึก อัศวานันท์ รองประธานกรรมการและหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด 48.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท. 49.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมช.คมนาคม 50.นางอารีรัตน์ เลาหพล ประธานกรรมการบริษัท อาร์ท บิวสิเนส แฟร์ จำกัด 51.ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 52.นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ทุกคนที่มาเข้าหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นคนมีสี ศาสตราจารย์หรือด็อกเตอร์อื่นใดควรจะถอดหัวโขนดั้งเดิมออก ไปเพื่อเข้าสู่สภาพของผู้ใฝ่รู้เพื่อประชาธิปไตยที่มีนิติธรรม.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นิติธรรมเพื่อ ปชต.หลักนิติธรรมประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้