ข่าว
100 year

อกหักมาทางนี้! ตามแผนที่ 10 มหาลัยเอกชนน่าเรียนสุดๆ หลังพลาดแอดมิชชั่น

ไทยรัฐออนไลน์17 มิ.ย. 2558 06:05 น.
SHARE

คุณน้องๆ หนูๆ ที่เพิ่งผ่านการแอดมิชชั่นมาหมาดๆ อย่าเพิ่งเสียใจไป แม้หลายคนจะไม่สุขสมหวัง ไม่ได้เข้าไปร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐบาลดังปรารถนา แต่มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีๆ ก็ยังมีให้เลือกอีกเพียบ

ลองเข้าไปดู ลองไปศึกษากันก่อน คณะใหม่ๆ สาขาใหม่ๆ ที่ต้องจิต โดนใจ เปิดกันให้พรึบ ไม่แน่นะ...อาจจะน่าเรียนกว่า ม.ไหนก็เป็นได้ แถมยังมีทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตรสองภาษา เชิญเลือกให้เหมาะสมกันเลยจ้า

1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bu.ac.th

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะสถาปัตยศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

หลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ 
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรสองภาษา เปิด 4 คณะ
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต ภาคพิเศษ
- คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ (เทียบโอนหน่วยกิต)
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย
- คณะบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ

2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.au.edu

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาการประกันภัย
- สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มพาณิชยศาสตร์)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- Business Economics (B.Econ.)
 
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี
- สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน-วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่
- สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง
- Performance Communication (B. Com. Arts)
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
- สาขาวิชากระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
- สาขาวิชาออกแบบภายใน
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

คณะดนตรี
- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
- สาขาวิชาการแสดงดนตรี

3. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.utcc.ac.th

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- วิทยาลัยผู้ประกอบการ

ปริญญาตรี (เทียบโอน ปวส.)
ปริญญาตรี (E-learning)
ปริญญาตรีใบที่สอง
ปริญญาตรี (จีน-อังกฤษ)

หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2558

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์
- ภาคภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษ
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออาชีพ / ภาษาและวรรณคดีจีน (2+2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

คณะนิเทศศาสตร์
- กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล
- กลุ่มวิชาเอกการสร้างสรรค์และออกแบบสื่อ
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง
- สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์
- สาขาการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาตลาดทุน การเงิน และภาษี
- สาขาวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
- สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- สาขาธุรกิจแฟรนไซส์
- สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิทยาลัยผู้ประกอบการ
- สาขาวิทยาลัยผู้ประกอบการ
 

4. มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.rsu.ac.th

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 94 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 34 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร รวม 138 หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์-สุขภาพ
- แพทยศาสตร์
- ทัตยแพทยศาสตร์
- เภสัชศาสตร์
- พยาบาลศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- กายภาพบำบัด
- เทคนิคการแพทย์
- การแพทย์แผนตะวันออก
- ทัศนมาตรศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์-เทคโนโลยี
- การบิน
- วิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
- นวัตกรรมเกษตร
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- เทคโนโลยีอาหาร


คณะมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์
- นิเทศศาสตร์
- ศิลปศาสตร์
- นิติศาสตร์
- นวัตกรรมสังคม
- ศึกษาศาสตร์ (English Program)
- การทูตและการต่างประเทศ (English Program)
- สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
- รัฐประศาสนศาสตร์
- สถาบันภาษาอังกฤษ
- วิทยาลัยรัฐกิจ


คณะเศรษฐกิจ-ธุรกิจ
- บริหารธุรกิจ
- บัญชี
- เศรษฐศาสตร์
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- ศิลปะ-การออกแบบ
- สถาปัตยกรรมศาสตร์
- ศิลปะและการออกแบบ
- ดิจิทัลอาร์ต
- ดนตรี

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาวิชาออกแบบภายใน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะดิจิทัลมีเดีย
- สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก
- สาขาวิชาการออกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเกม

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน (นานาชาติ)
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการเรือสำราญ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ*

คณะบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี

Sripatum International College
Bachelor of Arts
Airline Business
Media and Marketing Communication (MMC)
Bachelor of Business Administration
International Hospitality Management (I-TIM)
International Hospitality Management (IHM)
International Hospitality Management (SHML) (ปี 4 เรียนที่ Switzerland)
International Business Management (IBM)
Business Chinese (BCN)
Logistics and Supply Chain Management
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.spu.ac.th/campaign/bachelor/faculty.php

6. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpu.ac.th

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการเงิน
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิตสติกส์และโซอุปทาน
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสาตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลมีเดียและระบบเกม

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาภาาาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
- สาขาวิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกมส์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
- สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน
- สาขาวิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด
- สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะการบัญชี
- สาขาวิชาการบัญชี

คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สาขาวิชาการโรงแรม
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน

DPU International College (DPUIC)
- Bachelor of Business Administration in Tourism Management (ITMA)
- Bachelor of Business Administration in International Business (IBBA)
- Bachelor of Arts in English for Business Communication (IBEC)

คณะเศรษฐศาสตร์
 - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

CHINA-ASEAN International College (CAIC)

International College of Social Sciences and Communication (ICSC)
- Public Management
- Communication Art


7. มหาวิทยาลัยสยาม รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.siam.edu

มหาวิทยาลัยสยาม

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี

- International College
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเทคโนโลยี
- วิทยาลัยศิลปการแสดง

8. มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.stamford.edu

มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด

ปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุรกิจการบิน
- การบริหารการเงินและการธนาคาร (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)
- การจัดการโลจิสติกส์
- การจัดการ (วิทยาเขตเพชรบุรี)
- การตลาด (วิทยาเขตเพชรบุรี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ

นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวารสารศาสตร์และการกระจายเสียง (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (วิทยาเขตกรุงเทพฯ)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร (วิทยาเขตเพชรบุรี)
- นิเทศศาสตร์
- การโฆษณา
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

9. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.kbu.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะจิตวิทยา
- สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
- INTERNATIONAL PROGRAMS
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.mut.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัดคุม
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
- สาขาวิชาวิศวกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล
- Bilingual Programme

คณะบริหารธุรกิจ

คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนนเทศ

คณะสัตวแพทย์

ร่ายยาวมา 10 สถาบัน มีคณะ สาขาใหม่ๆ เต็มเลย ทั้งนี้เราไม่ได้จัดเรียงลำดับอะไรทั้งสิ้น ใครสนใจแบบไหน ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษ อยากเรียนแบบเฉพาะเจาะจง สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยได้เลยจ้ะ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยน่าเรียน10มหาวิทยาลัยน่าเรียน10มหาวิทยาลัยเอกชนเรียนที่ไหนดีแอดมมิชชั่นข่าวข่าวไทยรัฐข่าวไทยรัฐไลฟ์สไตล์ข่าวไลฟ์สไตล์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้