ข่าว
100 year

ปั้นคน "บรรลุธรรมทางปัญญา"

ไทยรัฐฉบับพิมพ์24 ก.พ. 2558 05:01 น.
SHARE

ทศวรรษที่ 3 เสถียรธรรมสถานตั้งวิทยาลัย“สาวิกาสิกขาลัย”บ่มชาวพุทธ

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ

ที่ “เสถียรธรรมสถาน” ก่อตั้งขึ้นมา ด้วยวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เน้นในกลุ่มเด็ก สตรีและนักบวช โดยใช้หลักพุทธธรรมนำสังคม

ทั้งยังเปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมให้พุทธศาสนิกชนทุกคนได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลากหลายโครงการของเสถียรธรรมสถาน ล้วนมุ่งหวังในการใช้หลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ตั้งแต่ “โครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์” ที่จะจัดอบรมปฏิบัติธรรมให้กับพ่อแม่ ที่เตรียมจะตั้งครรภ์ หรือ กำลังตั้งครรภ์ เพื่อให้ลูกที่อยู่ในครรภ์ ได้เรียนรู้โลกผ่านฮอร์โมนที่บ่งบอกอารมณ์ของแม่ในแต่ละวัน ตลอดการอบรม โครงการโรงเรียนพ่อแม่ ที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี ได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรม เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบให้กับลูก

โครงการบวชพุทธสาวิกา หรือแม่ชีน้อย ที่จะให้เด็กหญิงได้มีโอกาสเข้ามาบวชเป็นแม่ชีน้อย ถือศีล 10 ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน รวมทั้ง โครงการบวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการบวชพุทธสาวิกา โดยจะให้เด็กหญิงใช้เวลาในการปิดภาคเรียนมาบวชเป็นแม่ชีน้อยในสองแผ่นดินคือ แดนสุวรรณภูมิ คือ ประเทศไทย บวช ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน จากนั้นจะเดินทางไปบวชยังแดนพุทธภูมิ คือ ประเทศอินเดีย เพื่อปฏิบัติธรรมยังสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

และโครงการล่าสุดที่ทางเสถียรธรรมสถานเตรียมที่จะเดินหน้า คือ แนวทางการจัดตั้งวิทยาลัย “สาวิกาสิกขาลัย” โดยมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาระดับวิทยาลัยที่ใช้หลักธรรมเป็นพื้นฐานของหลักสูตร จากเดิมที่สาวิกาสิกขาลัยเป็นเพียงสถานที่ในการสอนหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต ภายใต้การกำกับของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เท่านั้น

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน บอกว่า สาวิกาสิกขาลัย ก่อตั้งมาได้เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว มีรายละเอียดของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย อริยสัจ 4 ในฐานะกฎของสัจธรรมธรรมชาติ, ชีวิตและความตายในคัมภีร์พระพุทธศาสนา, จิตวิทยากับการพัฒนาชีวิต, จิตปรึกษาและจิตรักษาเชิงพุทธกับการแก้ปัญหาและเกื้อกูลทางใจ, อานาปานสติ วิถีสู่ปัญญาและสันติสุข, ปฏิจจสมุปบาทกับการรู้เท่าทันโรค, พุทธวิถีในการเผชิญกับความเจ็บป่วยเรื้อรัง ภาวะใกล้ตาย และความตาย, การฝึกงานดูแลผู้ป่วยโดยหลักพุทธ, ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างทำเรื่องเสนอไปยังสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการขอจัดตั้งเป็นวิทยาลัย ภายใต้การกำกับของ มจร. รวมทั้งกำลังหาแนวทางเพื่อหางบประมาณมาสนับสนุนในการจัดตั้งวิทยาลัยด้วย

“การเรียนการสอนของสาวิกาสิกขาลัย จะนำองค์ความรู้ที่เสถียร-ธรรมสถานใช้ในการสอนหลักธรรมให้กับผู้ที่เข้ามายังเสถียรธรรม-สถาน มาประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้ผู้ศึกษาได้ใช้ความรู้ไปเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และหากสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ มจร. อนุมัติให้สามารถตั้งสาวิกาสิกขาลัยเป็นวิทยาลัยได้ ก็จะเตรียมร่างหลักสูตรระดับปริญญาเอก ความเป็นผู้นำทางสติปัญญา ขึ้นมาอีกหนึ่งหลักสูตรด้วย ซึ่งจะทำให้สาวิกาสิกขาลัย กลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนาแห่งแรกที่มีนักบวชหญิงดำเนินการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ทั้งชาย และหญิง ได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อบรรลุธรรมแห่งสติปัญญา” ผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน กล่าวย้ำถึงก้าวต่อไปของสาวิกาสิกขาลัย หากได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยแล้ว

“ทีมข่าวศาสนา” มองว่า นับเป็นอีกมิติหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนาในระดับปริญญาโท รวมไปถึงระดับปริญญาเอกที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้การจัดทำหลักสูตรจากกลุ่มนักบวชหญิง เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนด้านพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทย

เพราะเราเห็นว่านอกจากมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) แล้ว ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดอีกเลยที่มีการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักวิทยาลัย “สาวิกาสิกขาลัย” จึงน่าจะเป็นเสมือนอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น สำหรับพุทธศาสนิกชนที่สนใจจะศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องในด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งทำหน้าที่เป็น เบ้าหลอมในการผลิตบุคลากรที่ “บรรลุธรรมทางสติปัญญา”
เพื่อปั้น “คนเต็มคน” ออกสู่สังคมไทย.

ทีมข่าวศาสนา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ทีมข่าวศาสนาเสถียรธรรมสถานสถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธศาสนิกชนพุทธสาวิกาสาวิกาสิกขาลัยแม่ชีศันสนีย์แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุตข่าวไทยรัฐออนไลน์

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้