ข่าว
100 year

ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ 'สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์'

ไทยรัฐออนไลน์2 เม.ย. 2557 17:36 น.
SHARE

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ประเภททั่วไป แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์...

สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2555 แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวันอังคารที่ 1 เมษายนพุทธศักราช 2557 ณพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

ดร.รัชนีพรพุคยาภรณ์พุกกะมานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล่าวว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาประเภททั่วไปประจำปีการศึกษา 2555 แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนามเดิมช่วงสุดประเสริฐถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมพ..2468 ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในด้านการศึกษาและการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ไทยกล่าวคือหลังจากอุปสมบทเมื่อปีพ..2488 ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้ศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีจนสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคได้ศึกษาและปฏิบัติสมถวิปัสสนาตามแนววิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำรวมทั้งเป็นผู้ทรงจำและสวดพระปาฏิโมกข์ในด้านการบริหารได้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมเด็จสังฆนายกวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นพระอาจารย์ใหญ่วัดปากน้ำดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 3 รวม 2 สมัยเจ้าคณะภาค 17 รวม 3 สมัยเจ้าคณะภาค 7 รวม 3 สมัยเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเป็นแม่กองงานธรรมทูตเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงซึ่งเป็นพระมหาเถระที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระมหารัช­มังคลาจารย์เป็นพระมหาเถระผู้ทรงความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและการบริหารจัดการผลงานที่ปรากฏอาทิการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการประชุมปฏิบัติการสังคายนาพระไตรปิฎกการสังคายนาพระธรรมวินัยการตรวจชำระพระไตรปิฎกฉบับเฉลิมพระเกียรตินับเป็นพระสงฆ์ผู้มีผลงานและคุณธรรมโดดเด่นสมควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างในต่างประเทศ ท่านเจ้าพระคุณก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมและมีผลงานโดดเด่นดังปรากฏจากการที่คณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาได้ถวายสมณศักดิ์แด่ท่านเจ้าพระคุณในหลายวาระรวมถึงองค์กรสงฆ์จากประเทศอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อย่างสมเกียรติ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เป็นพระมหาเถระผู้ทรงเมตตาธรรมและความรู้กอปรด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลท่านได้วางรากฐานและพัฒนากิจการคณะสงฆ์จนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำเพื่อนำดอกผลของมูลนิธิใช้ในการบำเพ็ญกุศลต่างๆและได้ชักชวนสาธุชนร่วมสมทบทุนในโอกาสต่างๆจนถึงปัจจุบันได้จัดถวายทุนแก่สำนักศาสนศึกษา 72 แห่งทั่วประเทศส่งเสริมและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยการให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่นักเรียนนิสิตและนักศึกษาปีละหลายร้อยทุนเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้นท่านยังได้บำเพ็ญศาสนกิจในด้านสาธารณูปการอีกมากมายอาทิเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนและพระเจดีย์ถวายเป็นธรรมานุสรณ์ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและการก่อสร้างพระเจดีย์มหารัชมงคลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาวันที่ 5 ธันวาคมพ.. 2550 ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครในต่างประเทศท่านเจ้าพระคุณได้เริ่มสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อวัดว่าวัดมงคลเทพมุนีก่อสร้างวัดไทยแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่นตั้งชื่อว่าวัดปากน้ำญี่ปุ่นก่อสร้างวัดไทยในประเทศนิวซีแลนด์ตั้งชื่อว่าวัดปากน้ำนิวซีแลนด์ให้การอุปถัมภ์การสร้างวัดไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งที่ 2 คือวัดปากน้ำอเมริกา” 

ด้วยความเป็นพระมหาเถระที่ถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรมและความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์จนก่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างดีเลิศและแผ่ประโยชน์เกื้อกูลไปยังนานาชาติอย่างหาประมาณมิได้สภามหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการศึกษาประเภททั่วไปแด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วงวรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 เป็นต้นมาโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามศรีปทุมพร้อมทั้งได้พระราชทานความหมายว่าเป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”  

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดทำการเรียนการสอนกว่า 44 ปีมีการจัดการเรียนการสอนณมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน, มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี, มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นและมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาคารพญาไทซึ่งในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆรวมทั้งสิ้น 101 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาเอกจำนวน 10 หลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน 26 หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 65 หลักสูตรในคณะต่างๆรวม 10 คณะ 2 วิทยาลัยโดยมีนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 420 คนนักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 1,568 คนและนักศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 18,336 คนรวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 20,324 คนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1125, 1185  

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศรีปทุมปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้