ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

  คุณนิติ นวรัตน์23 ม.ค. 2557 05:00 น.
  SHARE

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริเกี่ยวกับศิลปะโบราณที่มีอยู่ในพระบรมมหาราชวังและที่พบตามสถานที่ทั่วไปว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป จึงทรงเห็นสมควรจัดให้มีการเรียนรู้และการฝึกอบรมงานช่างฝีมือต่างๆ จนสามารถนำมาใช้ในงานอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุได้

  สำนักพระราชวังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง และเริ่มทำการเรียนการสอนใน พ.ศ.2532

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้หออุเทสทักษิณาเป็นอาคารเรียน ตลอดจนทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของโรงเรียน อีกทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิชาชีพเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย)

  เสียดายที่ผมยังติดภารกิจสำคัญซึ่งต้องพำนักพักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ถ้าไม่เช่นนั้น ผมต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาต่างๆ ความมุ่งหวังตั้งใจของผมก็คือ ต้องการอนุรักษ์งานอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุของราชอาณาจักรไทยของเราให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทย ซึ่งหลักสูตรประกอบด้วยวิชาเอก วิชาบังคับ วิชาเลือกเสรี และวิชาเสริมบังคับเรียน

  วิชาเอก ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้  1  สาขาวิชา วิชาละ 800 ชั่วโมง ได้แก่ งานเขียน งานปั้น งานแกะสลัก งานประดับมุก งานลายรดน้ำและงานหัวโขน

  วิชาและความรู้เหล่านี้หาเรียนได้ยากมากในโลกปัจจุบัน นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนวิชาบังคับซึ่งก็คือ งานดนตรีในพิธีหลวง 100 ชั่วโมง ส่วนวิชาเลือกเสรี นักเรียนเลือกเรียนได้ 1 วิชา วิชาละ 100 ชั่วโมง ก็เลือกเอาเองครับ ว่าจะเรียนงานอะไร ที่เปิดสอนในขณะนี้ก็มีงานลงรักปิดทอง งานแทงหยวก งานเขียนสีน้ำ และงานเครื่องปั้นดินเผา  ส่วนที่เป็นวิชาเสริมบังคับเรียนก็คือ วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะและวิชาวาดเส้น

  อย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับ ว่าโลกในอนาคต วิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) จะหาเรียนได้ยากมาก และจะเป็นอาชีพที่มั่นคง ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ ในด้านอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุให้แก่คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรา

  ส่วนค่าใช้จ่าย ก็มีเพียงค่าวัสดุตลอดหลักสูตรการศึกษา 800 บาท และค่าประกันอุปกรณ์การศึกษา 1,000 บาท เมื่อจบการศึกษาแล้วค่าประกันนี้ก็ได้รับคืน

  ผู้ที่จะไปสมัครเรียนโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความสนใจและถนัดทางช่างศิลปะไทย ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี

  ฐานะที่ผมตระเวนโลกมาหลายสิบประเทศ ทั้งตามพ่อและท่านผู้ใหญ่ หรือทั้งที่ท่องเที่ยวเทียวไปด้วยตัวเอง ผมอยากจะเรียนนะครับ ว่างานอนุรักษ์ศิลปะโบราณวัตถุอย่างนี้มีความสำคัญมากจริงๆ

  ชื่อโรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) เขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ The Royal Craftsmen School ซึ่งมีคำขวัญพระราชทานว่า งานช่างเด่น เน้นศิลป์ไทย ใฝ่คุณธรรม

  ท่านมีประกาศนียบัตรจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ไปแสดงที่ใดในโลก ผมว่าท่านได้รับการยอมรับอย่างสูง เมื่อบวกกับฝีไม้ลายมือซึ่งเป็นผลมาจากความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้จากโรงเรียนนี้ ผมเชื่อว่าท่านจะมีความมั่นคงในอาชีพสูงมากครับ

  หลายอาชีพในโลกนี้มีผู้เข้ามาแข่งขันง่าย ยิ่งต่อไปในอนาคตประเทศไทยของเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พอมีข้อตกลงมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน หรือ MRA 8 สาขาวิชาชีพ ที่มีทั้งวิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และอาชีพด้านการท่องเที่ยว อาชีพทั้ง 8 ประเภทพวกนี้จะมีการแข่งขันกันแรงแน่

  สถาปนิกในภูมิภาคประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ 620 ล้านคน เข้ามาทำงานด้านการออกแบบและมัณฑนศิลป์ในประเทศของเราได้ เขียนให้เข้าใจง่ายคือ เข้ามาแย่งงานเราทำได้ง่าย แต่งานอนุรักษ์ศิลปะวัตถุโบราณ ผมว่าหาคนมาแย่งงานเราทำได้ยากครับ ผมถึงเรียนรับใช้ไปยังไงละครับว่า  เรียนที่โรงเรียนช่างฝีมือในวัง (ชาย) ซึ่งเป็นโรงเรียนช่างฝีมือศิลปกรรมไทยโบราณ ตามแบบช่างสิบหมู่ เป็นการเรียนที่สร้างอาชีพให้กับตัวเองได้อย่างมั่นคงมาก

  ท่านใดสนใจ โปรดติดต่อไปที่โรงเรียนฯ ซึ่งตั้งอยู่ในหออุเทสทักษิณา ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2221-1856 และ 0-2224-3308 หรือลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงเรียนก็ได้ครับ ที่ www.rcmsc.com

   

  คุณนิติ นวรัตน์

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  เปิดฟ้าส่องโลกคุณนิติ นวรัตน์ช่างฝีมือทหารวิทยาลัยในวังชายการเรียน

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้