ข่าว
100 year

แล้งนี้วอนปลูกพืชอายุสั้น เลี้ยงแมลงเสริมรายได้

ทีมข่าวเกษตร21 ม.ค. 2557 05:00 น.
SHARE

จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ มีปริมาณน้อยส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูแล้งนี้ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้ง 22 จังหวัด ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมบูรณาการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ โดยการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่รู้ถึงสถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และความต้อง การของเกษตรกร

ผลสรุปแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2556/57 โดยวางแนวทางเริ่มจากการปลูกพืชอายุสั้น และพืชปุ๋ยสดทดแทนนาปรัง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักสด ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว และปอเทือง ซึ่งพืชกลุ่มนี้นอกจากจะช่วยเสริมรายได้ และยังสามารถปรับปรุงดินให้ดีขึ้น ลำดับต่อมาต้องฝึกอาชีพให้มีความรู้อาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ เพาะถั่วงอก เพาะเห็ด ซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร ผลิตสารชีวอินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ส่งเสริมอาชีพ ปศุสัตว์ ประมง ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก การส่งเสริมอาชีพอื่น เช่น จ้างแรงงานฤดูแล้ง งานหัตถกรรม/จักสาน

นายโอฬาร บอกอีกว่า แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรนี้ เมื่อผ่านการจัดเวทีชุมชนของทุกภาคส่วนแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจะร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาให้การสนับสนุนในกิจกรรม จากงบปกติของหน่วยงาน หรืองบพัฒนาจังหวัดในเบื้องต้น หากมีความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง จังหวัดจะจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรรวบรวมรายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ข้าวนาปรังโอฬาร พิทักษ์ฤดูแล้งพืชฤดูแล้งเลี้ยงแมลงพืชอายุสั้น

Most Viewed