ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โพลเผยดัชนีครูไทยปี56 ได้ 7.8 จากเต็ม 10 พบยังสอนเน้นท่องจำ

  ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์15 ม.ค. 2557 16:42 น.
  SHARE

  "สวนดุสิตโพล" เผยดัชนีเชื่อมั่นภาพรวมครูไทยปี 56 ได้ 7.80 คะแนน จากเต็ม 10 พบมีจุดเด่น หาความรู้ใหม่ๆ นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้สอน แต่จุดด้อย ยังคงใช้วิธีการสอนรูปแบบเดิมๆ เน้นการท่องจำมากเกินไป...

  เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 57 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี "ความเชื่อมั่นครูไทย" ปี 2556 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 8,042 คน โดยประชาชนให้คะแนนดัชนีครูไทย ปี 2556 ภาพรวมคะแนนเต็ม 10 ได้ 7.80 คะแนน ส่วนตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทย ทั้งในด้านส่วนตัว ชุมชน และการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนการพัฒนาประเทศในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละตัวชี้วัดจะมีคะแนนเต็ม 10 สรุปเรียงลำดับจากความเชื่อมั่นสูงสุดไปถึงต่ำสุด พบว่า 1. บุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะสมกับอาชีพได้ 8.27 คะแนน 2. ความทันสมัย/ทันเหตุการณ์/รู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ 8.24 คะแนน 3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้ 8.17 คะแนน 4. การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ได้ 8.10 คะแนน

  5. ความรู้ความสามารถในการสอน ได้ 7.99 คะแนน 6. ความขยันขันแข็ง อดทน ได้ 7.98 คะแนน 7. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู ได้ 7.97 คะแนน 8. มีความเป็นผู้นำ ได้ 7.96 คะแนน 9. การเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 7.95 คะแนน 10. อุดมการณ์ จิตสำนึก ความรักในวิชาชีพครู ได้ 7.94 คะแนน 11. การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือชุมชนและสังคม ได้ 7.93 คะแนน 12. การไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 7.91 คะแนน 13. ความซื่อสัตย์ สุจริต ได้ 7.90 คะแนน 14. ความประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในศีลธรรม ได้ 7.86 คะแนน 15. มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี ได้ 7.71 คะแนน 16. ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนต่อสังคม ได้ 7.70 คะแนน 17.เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ และบุคคลรอบข้าง ได้ 7.69 คะแนน

  18. การศึกษาค้นคว้า เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้ 7.68 คะแนน 19. ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ในชั่วโมงเรียนได้ 7.67 คะแนน 20. มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เข้าใจนักเรียน ได้ 7.66 คะแนน 21. ความรับผิดชอบต่อเยาวชน และสังคม ได้ 7.65 คะแนน 22. ความเสียสละต่อบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติงาน ได้ 7.64 คะแนน 23. การเอาใจใส่ดูแล ให้ความรักต่อนักเรียน ได้ 7.63 คะแนน 24. มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ ได้ 7.62 คะแนน 25. การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ 7.61 คะแนน 26. การใช้วาจา คำพูดกับนักเรียน ได้ 7.58 คะแนน 27. การแสดงออกทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ ได้ 7.56 คะแนน 28. การรู้จักให้อภัย ได้ 7.55 คะแนน 29. การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ ได้ 7.54 คะแนน 30. การไม่เป็นหนี้เป็นสิน ได้ 7.33 คะแนน

  ทั้งนี้ สรุปจุดเด่นของครูไทยในปี 2556 พบว่า อันดับ 1 การหาความรู้ใหม่ๆ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน 33.02% อันดับ 2 เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี ใกล้ชิดและเข้าใจเด็ก 23.08% อันดับ 3 มีความเป็นครู ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ อบรมสั่งสอนเด็ก 15.68% อันดับ 4 ขยัน อดทน ทุ่มเท เสียสละ 15.34% อันดับ 5 มีบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสุภาพ วางตัวเหมาะสม 12.88%

  ส่วนจุดด้อยของครูไทยในปี 2556 อันดับ 1 ยังคงใช้วิธีการสอนรูปแบบเดิมๆ เน้นการท่องจำมากเกินไป 24.80% อันดับ 2 ไม่มีเวลาให้กับการสอนอย่างเต็มที่ ครูต้องทำผลงาน สอนพิเศษ ทำอาชีพเสริม 23.67% อันดับ 3 ดุ เข้มงวด เจ้าระเบียบ เคร่งครัดมากเกินไป 19.78% อันดับ 4 ขาดการฝึกฝนทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 17.41% อันดับ 5 มีหนี้สินมาก มีภาระที่ต้องดูแล 14.34%.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ครูไทยโพลสวนดุสิตโพลความเห็นดัชนีครูไทยสอนพิเศษท่องจำหนี้สินเต็ม10วิชาชีพครูลูกศิษย์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09:23 น.