ไลฟ์สไตล์
100 year

เจาะ 5 เสือ กกต.ใครเป็นใคร...?

ไทยรัฐออนไลน์14 ธ.ค. 2556 02:30 น.
SHARE

หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 5  กกต.ชุดใหม่ อันประกอบไปด้วย  นายศุภชัย สมเจริญ (ประธาน กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร นายบุญส่ง น้อยโสภณ นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ และ นายประวิช รัตนเพียร

ทั้งนี้ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค. นี้ ทางสำนักงานฯ ได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแก่ กกต.ชุดใหม่ จากนั้นจะเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน โดยมีข้าราชการและพนักงาน กกต. ทั้งหมดเข้าร่วมถวายสัตย์ฯ ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กกต. เวลา 13.00 น. เมื่อแล้วเสร็จ กกต.ชุดใหม่ จะเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 ก.พ. 2557

ไทยรัฐออนไลน์พาไปรู้จักกับ 5 เสือ กกต. ชุดใหม่ใครเป็นใครไปชมกันชัดๆ

 

ข่าวแนะนำ


1.นายศุภชัย สมเจริญ ในตำแหน่งประธาน กกต.

เกิดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2492 ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา

ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45, วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 10 , ประกาศนียบัตร วตท.รุ่นที่ 5 , ป.ป.ร. รุ่นที่ 14

ประสบการณ์และผลงาน - หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกับการ 2, กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์, ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว, ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี, ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา, รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 2, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 และภาค 4, ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา มประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คณะที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคดีปกครอง, กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์ กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา

 


2. รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2501 อายุ 55 ปี

วุฒิการศึกษา - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ทฤษฎีการบริหารทั่วไป) เกียรตินิยมอันดับสองคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปี 2523, พัฒนบริหาร ศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยมดีมาก คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปี 2527

อาชีพปัจจุบัน - ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน - ผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2540, ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548, รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548, ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม


3. นายบุญส่ง น้อยโสภณ

 

เกิดวันที่ 7 สิงหาคม 2491 อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา, นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2517, เนติบัณฑิตไทย แห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา ปี 2518

อาชีพปัจจุบัน, ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลอุทธรณ์ภาค 7, ประสบการณ์ทำงาน,  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2550, ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2548, รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ปี 2547, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ปี 2542 , รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ปี 2541


4. นายประวิช รัตนเพียร

 

เกิดวันที่ 11 มิถุนายน 2499 อายุ 57 ปี

วุฒิการศึกษา -  รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2519, Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2522,  Doc tor of Education (Major – Higher EducationX, The Pennsylvania State University, U.S.A. ปี 2526

อาชีพปัจจุบัน อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประสบการณ์ทำงาน - ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ปี 2528, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร ปี 2531 - 2534, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนคร ราชสีมา ปี 2539 - 2544, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปี 2539, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2541 - 2542 , กรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาระหว่างประเทศ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ปี 2547, ผู้แทนการค้าไทย ปี 2547, กรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาระที่ 1 ปี 2548


5. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์

เกิดวันที่ 11 มกราคม 2496 อายุ 60 ปี

วุฒิการศึกษา - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2518, ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2521, เนติบัณฑิตไทย ปี 2523, ปริญ ญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538, ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548

 

อาชีพปัจจุบัน - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์, สถานที่ทำงาน ศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, ประสบการณ์ทำงาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ปี 2551, อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10:20 น.