วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าราชการดีเด่น พช.

โดย ซี.12

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทบริหาร ประเภทพัฒนาการอำเภอ ขวัญใจชุมชน ประเภทวิชาการ ประเภทสนับสนุน ประเภทลูกจ้างและประเภทซื่อสัตย์สุจริต จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 45 คน

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ซึ่งแยกตามประเภทได้ดังนี้

ประเภทบริหาร ได้แก่ นายเส่ง สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุน และองค์กรการเงินชุมชน, นายอัศวิน หนูจ้อย พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง, นางจำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร, นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดสงขลา และนายฉลอง ประดับสุข พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทพัฒนาการอำเภอ (พอ.) ได้แก่ นางชยาภรณ์  ผอมจีนพอ.สามโคก ปทุมธานี, นายสาธร มีโภคา พอ.ป่าโมก อ่างทอง, นางสุดสวาท พ่วงพงษ์ พอ.บางบ่อ สมุทรปราการ, นายจีรพล อ่อนศรีทอง พอ.บ้านคา ราชบุรี, นายชวนากร เอี่ยมสะอาด พอ.แก่งกระจาน เพชรบุรี, นายละมุล ฤกษ์นุ้ย พอ.ป่าบอน พัทลุง, นายประสิทธิ์ อินทร์แก้ว พอ.ทับปุด พังงา, นายสญชัย อ่อนศรีทอง พอ.เมืองปัตตานี, นายวิริยะ ขันทอง พอ.พนัสนิคม ชลบุรี, นางบัวทอง สูงสุมาลย์ พอ.สร้างคอม อุดรธานี, นายอดุลย์ อินทรพาณิชย์ พอ.เมืองสกลนคร, นางจิรภา เชื้อดวงผุย พอ.ชุมแพ ขอนแก่น, นายชัยยงค์ ผ่องใส พอ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ, นายศักดิ์ชาย เกรียงไกรยศ พอ.พุทไธสง บุรีรัมย์, นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว พอ.ฝาง เชียงใหม่, นางฤดีกร สมุทระกพงศ์ พอ.ร้องกวาง แพร่, นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พอ.วังทอง พิษณุโลก และนายทวี คงพารา พอ.ทองวัฒนา กำแพงเพชร

ประเภทวิชาการ ได้แก่ นายยอดชาย ผ้าเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

ประเภทขวัญใจชุมชน (พัฒนากร) ได้แก่ นางสาวนฤมล มีสมบูรณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (สพอ.) ไทรน้อย นนทบุรี, นางนุชนาถ อินทรสุชาติ สพอ.ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี, นายวิบูลย์ โตสมภพ สพอ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี, นายเผด็จ กลิ่นฟุ้ง สพอ.จอมบึง ราชบุรี, นางอาภรณ์ บัวผัน สพอ.เมืองสมุทรสงคราม, นางระพีพันธ์ สินธู สพอ.ลานสกา นครศรีธรรมราช, นายโกวิท ดารารักษ์ สพอ.เกาะลันตา กระบี่, นางเสาวภาภรณ์ พุทธศิริ สพอ.รามัน ยะลา, นางดนยา กิ่งแก้ว สพอ.เมืองชลบุรี, นายบุญเลิศ ป่าเขือ สพอ.เมืองหนองคาย, นายอัคริเดช ทองหมั้น สพอ.อากาศอำนวย สกลนคร, นางสาวนิตยา สุพรม สพอ.คำม่วง กาฬสินธุ์, นางวริชา เสาทอง สพอ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี, นางพนิดา วงษ์ศรี สพอ.เขวาสินรินทร์ สุรินทร์, นางสาวธนิศรา สุภาษี สพอ.บ้านธิ ลำพูน, นายณรงค์พล ปันสีทอง สพอ.แม่สาย เชียงราย, นางลัดดา อินต๊ะนา สพอ.แม่สอด ตาก และนาย อวิรุทธ์ มีชื่น สพอ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์

ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางสุกัลยา ทองขาว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ประเภทลูกจ้าง ได้แก่ นายณรงค์ นัทธี พนักงานขับรถยนต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี

ประเภทซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ นายพิมล บุตรธนู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

ผู้ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นประเภทต่างๆนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาว พช.ทุกคน.

"ซี.12"

29 ต.ค. 2556 09:16 29 ต.ค. 2556 09:32 ไทยรัฐ