ข่าว
100 year

'มิลค์บอร์ด' ไฟเขียวขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบ 1 บ./กก.

ไทยรัฐออนไลน์2 ต.ค. 2556 21:40 น.
SHARE

"ก.เกษตรฯ" ไฟเขียว "มิลค์บอร์ด" เพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ชดเชยส่วนต่างราคารับซื้อน้ำนมดิบอีกกิโลกรัมละ 31 สตางค์...                

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบปรับเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบอีกกิโลกรัมละ 1 บาท จากกิโลกรัมละ 18 บาท เป็น 19 บาท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์เห็นชอบให้ปรับราคาจำหน่ายนมพร้อมดื่มในท้องตลาด นอกจากนี้ ยังเห็นชอบชดเชยส่วนต่างราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีก 31 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอใช้งบประมาณจากรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค รวมทั้งการขยายตัวของตลาดนมพร้อมดื่ม

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางที่สมาคมผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ เสนอให้ทบทวนการจัดสรรสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน โดยเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีแต่ผู้แทนส่วนราชการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) แทนคณะทำงานชุดเดิมของภาคเรียนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียในการจัดสิทธิการจำหน่ายนมโรงเรียน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นฝ่ายเลขานุการ

นอกจากนี้  ยังเห็นชอบให้นำยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ปี 2557-2559 นำเสนอคณะกรรมการพัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้