ข่าว
100 year

สตช.ชงครม.ไฟเขียวพ.ร.บ.จัดระเบียบบริษัทรปภ.

ไทยรัฐออนไลน์3 พ.ค. 2556 22:23 น.
SHARE

สตช.ชงร่างพ.ร.บ.จัดระเบียบบริษัทรปภ. ให้ที่ประชุมครม.ไฟเขียว มีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอใบอนุญาต ใช้คำนำหน้าบริษัทว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และพนักงานรปภ.ต้องผ่านการอบรม...

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2556 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมนำร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. .... เข้าที่ประชุมครม. 7 พ.ค.นี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีดังนี้ 1. กำหนดนิยามคำว่า “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าธุรกิจใดที่อยู่ภายใต้บังคับของร่างพระราชบัญญัติ นี้ รวมทั้งกำหนดนิยามคำว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” “บริษัท” “พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต” “คณะกรรมการ” “นายทะเบียน” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” 2. กำหนดองค์ประกอบของ “คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย” อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คุณสมบัติและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. กำหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องขอรับใบอนุญาต และจะต้องจัดตั้งในรูปบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยต้องใช้คำนำหน้าชื่อว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” และคำว่า “จำกัด” หรือ “จำกัด (มหาชน)” ต่อท้าย แล้วแต่กรณี

4. กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ต้องสวมเครื่องแบบและติดเครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดหน้าที่ในการช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ และหน้าที่อื่นๆ 5. กำหนดหลักเกณฑ์การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย โทษทางปกครอง การอุทธรณ์ 6. กำหนดอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 7. มีบทกำหนดโทษอาญา 8. กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการใช้ชื่อ “บริษัทรักษาความปลอดภัย” 9. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้