ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กลาโหมเล็ง ชงครม.ซื้อฮ.พันล้าน

  ไทยรัฐออนไลน์24 ส.ค. 2552 21:45 น.
  SHARE

  เผยเป็นการดำเนินการตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบใช้งานทั่วไป เพื่อปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ใช้ในงานด้านกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ...

  การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 25 ส.ค.52 กระทรวงกลาโหม เสนอให้ครม.พิจารณาอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบใช้งานทั่วไป จำนวน 2 ลำ ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึง ปีงบประมาณ 2554 วงเงิน 29,050,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 997,577,000บาท โดยมีแผนการใช้จ่าย ดังนี้ ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 200 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2553 จำนวน 200 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2554 จำนวน 597,577,000 บาท

  กระทรวงกลาโหม (กห.) รายงานว่า โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ 2 ลำ ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบใช้งานทั่วไป เพื่อปฏิบัติภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทย(กรมแผนที่ทหาร) ที่ใช้ในงานด้านกิจการแผนที่และการพัฒนาประเทศ บินสนับสนุนกิจการด้านสำรวจและปักกันเขตแดนระหว่างประเทศ บินสนับสนุนภารกิจด้านกิจการพลเรือนในการสนับสนุนงานด้านการส่งกำลังบำรุง ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร สนับสนุนงานตามโครงการพระราชดำริ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดซื้อจัดจ้างในขั้นไม่ผูกพันงบประมาณตามกรอบ วงเงินงบประมาณที่ครม.เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2551 อนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ

  สำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2552 ที่มีวงเงินรวมเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป จำนวน 16 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 33,583.8 ล้านบาท โดยเป็นงบฯปี 52 จำนวน 6,310.8 ล้านบาท โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสหากิจเจ้าของเรื่องพิจารณาขอนำเสนอต่อ ครม.อนุมัติอีกครั้งหนึ่งเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งรวมถึงโครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบใช้งานทั่วไปของกระทรวงกลาโหม วงเงิน 1,050 ล้านบาทด้วย

  ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการจัดซื้อในขั้นไม่ผูกพันงบประมาณ โดยคัดเลือกเครื่องเฮลิคอปเตอร์ แบบ BELL 412 EP ของบริษัท BELL HELICOPTER TEXTRON สหรัฐอเมริกา ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ต้องการ โดยบริษัทได้ยื่นเงื่อนไขและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ผ่านการจัดหาด้วยวิธีพิเศษด้วยต่อรองจนถึงที่สุดแล้วในราคา 997,577,000 บาท ซึ่งเป็นราคายกเว้นค่าอากรศุลกากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมค่าขนส่งจนถึง สถานที่ใช้ปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่น กองบัญชาการกองทัพไทยได้รับจัดสรรงบเพื่อการจัดหาตามพ.ร.บ.งบฯปี 2552 เป็นเงิน 200 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันงบประมาณได้ เนื่องจากต้องนำเสนอครม.อีกครั้งตามมติครม. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2551.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้