ข่าว
100 year

12 จังหวัดยอดเยี่ยม (3)

ซี.1223 ธ.ค. 2554 05:00 น.
SHARE

ยังคงเป็นการนำเสนอจังหวัดที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดซึ่งมีจังหวัดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด

2 วันแรกเสนอไปแล้ว 7 จังหวัด คือ 1.กาฬสินธุ์ 2.ตราด 3.ตาก 4.นครพนม 5. พัทลุง 6. เพชรบุรี 7. มุกดาหาร วันนี้เป็น 5 จังหวัดสุดท้ายที่ได้รับรางวัล ระดับดีเยี่ยม เช่นกันคือ

8. ราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดที่มาจากการเชื่อมโยงในทุกระดับตั้งแต่แผนชุมชน จนไปถึงแผนพัฒนาจังหวัด ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายสุเทพ โกมลภมร เป็น ผวจ.เพชรบุรี แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

9. ร้อยเอ็ด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมรับข้อมูล ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ฯลฯ

นี่เป็นผลงานของนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ที่ยังคงเป็น ผวจ.ร้อยเอ็ดอยู่ในปัจจุบัน

10. ลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ร่วมกับประชาชนในชุมชนต่างๆของจังหวัด ในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ The Best Living in Lamphun ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายดิเรก ก้อนกลีบ เป็น ผวจ.ลำพูน แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

11. สมุทรสงคราม ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคเอกชนและภาคประชาชนและท้องถิ่น เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการโครงการต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเสนอปัญหา หาแนวทางแก้ไข วางแผนและดำเนินการร่วมกัน โดยภาครัฐให้การสนับสนุน ฯลฯ

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายประภาศ บุญยินดี เป็น ผวจ. สมุทรสงคราม  แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

12. อ่างทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัด ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยกำหนดนโยบายให้มีการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน ฯลฯ

นี่เป็นผลงานของนายวิศว  ศะศิสมิต  ที่ยังคงเป็น  ผวจ.อ่างทองอยู่ในปัจจุบัน

สำหรับรางวัลระดับดี และระดับชมเชยนั้น รางวัลระดับดี มี 3 จังหวัด คือ ขอนแก่น จันทบุรี และหนองบัวลำภู รางวัลชมเชย มี 3 จังหวัด คือ ชุมพร ตรัง และ อุดรธานี

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้แต่ละจังหวัดได้รับรางวัลคือ ภาวะผู้นำ ซึ่งได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองฯ และหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดที่เข้าใจและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้