ข่าว
100 year

12 จังหวัดยอดเยี่ยม (2)

ซี.1222 ธ.ค. 2554 05:01 น.
SHARE

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดนั้น มีจังหวัดได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด นำเสนอไปแล้ว 3 จังหวัดคือ 1.กาฬสินธุ์ 2.ตราด และ 3.ตาก

ยังมีจังหวัดที่เหลือที่เข้ารับรางวัลไปเมื่อวานนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือ คือ

4. นครพนม จังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยนำหลัก 5 ร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมติดตามประเมินผล มาเป็นหลักในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ช่วยผลักดันให้เกิดแนวคิด วิธีการ และเทคนิคใหม่ๆมาใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จ อาทิ การจัดเวทีประชาคมในชุมชน และจัดเวทีสัญจรไปหมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นต้น

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี เป็น ผวจ.นครพนม แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็น ผวจ.ฉะเชิงเทราแล้ว

5. พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเปิดโอกาสและผลักดันให้ประชาชน ชุมชน ได้
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ผ่านเวทีประชาคมเพื่อระดมความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยเน้นการทำงานกับทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ รวมถึงสนับสนุนการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกันกับภาคประชาสังคมของจังหวัดที่มีความเข้มแข็ง

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายพิสิษฐ บุญช่วง เป็น ผวจ.พัทลุง แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

6. เพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้บริหารของจังหวัด นำแนวคิดในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดเพชรบุรี และใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านและท้องถิ่น เป็นกลไกเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ เพื่อนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของประชาชน และสามารถช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่ นายชาย พานิชพรพันธุ์ เป็น ผวจ.เพชรบุรี แต่ตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้ว

7. มุกดาหาร ภายใต้ภาวะผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัด และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีการดำเนินชีวิตของชาวผู้ไทยในจังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นจุดแข็งของจังหวัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบมีส่วนร่วม โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชน ประชาชน เอกชน ภาคีพัฒนาต่างๆในพื้นที่ หน่วยงานราชการทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป

นี่เป็นผลงานของ นายชาญวิทย์ วสยางกูร ที่ยังคงเป็น ผวจ.มุกดาหารอยู่ในปัจจุบัน

ยังเหลืออีก 5 จังหวัดที่ต้องติดตามในวันพรุ่งนี้

ผู้ว่าฯที่เกษียณไปแล้วก็คงภาคภูมิใจในผลงานปีสุดท้ายของชีวิตราชการ ส่วนผู้ว่าที่ยังอยู่ในราชการยังมีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานเพื่อคว้ารางวัลกันอีก.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้