ข่าว
100 year

12 จังหวัดยอดเยี่ยม

ซี.1221 ธ.ค. 2554 05:00 น.
SHARE

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลที่สำนักงาน ก.พ.ร.ริเริ่มขึ้น และจะมีการมอบรางวัลกันในวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือ

งานนี้ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งนับว่าเหมาะเหม็งเพราะ รองยงยุทธ นั้นในหัวโขน รองนายกฯ เป็น ประธาน ก.พ.ร. ฝ่ายผู้ให้รางวัล ในขณะเดียวกันก็เป็น ม.ท.1 อยู่ในฝ่ายของผู้ได้รับรางวัลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.แจ้งว่า ผลการตัดสินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดนั้นมีจังหวัดได้รับรางวัลดังกล่าว 18 จังหวัด แยกเป็นระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด ระดับดี 3 จังหวัด และระดับชมเชย 3 จังหวัด ดังนี้

รางวัลระดับดีเยี่ยม 12 จังหวัด ได้แก่

1.กาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัดให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผลักดันนโยบายในการพัฒนาจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีการให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยการร่วมคิด ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกันตัดสินใจ และมีการเชื่อมโยงการทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

ผลงานทั้งหมดเกิดขึ้นในยุคที่นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ เป็น ผวจ.กาฬสินธุ์ แต่ตอนนี้ย้ายไปเป็น ผวจ.นครศรีธรรมราชแล้ว

2.ตราด ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้เวทีประชาคมเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน

นี่เป็นผลงานของนางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ที่ยังคงเป็น ผวจ.ตราดอยู่ในปัจจุบัน

3.ตาก ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารในจังหวัดให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนและชุมชนเอง เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นตรอกบ้านจีน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งป่าชุมชน เป็นต้น

นี่เป็นผลงานของนายสามารถ ลอยฟ้า ที่ยังคงเป็น ผวจ.ตาก อยู่ในปัจจุบัน

ยังมีเหลืออีก 9 จังหวัด ต้องยกยอดไปว่ากันในวันต่อไป

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการทำงานที่เข้าหลักเข้าเกณฑ์ของการได้รับการคัดเลือก มีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าการทำงานเป็นทีมและฟังเสียงประชาชนเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้