ข่าว
100 year

บุคคลแห่งปีของ ป.ป.ร.

ซี.1219 ธ.ค. 2554 05:00 น.
SHARE

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เป็นแหล่งรวมของผู้เคยเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรหลักคือ การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ ป.ป.ร. ซึ่งเปิดหลักสูตรมายาวนานหลายขวบปีแล้ว

มีนักการเมือง ข้าราชการทุกประเภท ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ตลอดจนสื่อสารมวลชน ผ่านหลักสูตรนี้มาแล้วนับร้อยนับพัน

ปัจจุบันมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นนายกสมาคม

ช่วงเวลาที่ผ่านมาสมาคมฯได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายจนเป็นที่ประจักษ์  มาในปี พ.ศ.2554 นี้  มีโครงการมีการสรรหาบุคคล  หรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่น  เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องคุณงามความดี และเป็นแบบอย่างให้เกิดการสร้างสรรค์สังคมที่พึงปฏิบัติตามต่อไป  โดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกไว้ว่า

1. เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์

2. มีจิตเป็นสาธารณะ อุทิศตนและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมิได้หวังผลประโยชน์ตอบแทน

3. มีความศรัทธาและยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามและประพฤติตนในทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ รางวัลแบ่งออกเป็น 5 สาขา คือ 1. สาขาการเมืองการปกครอง 2. สาขาเศรษฐกิจ 3. สาขาสังคม 4. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. สาขาศิลปวัฒนธรรม

ตอนนี้เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องเสนอชื่อส่งผลงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ชั้น 5 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-9772 โทรสาร 0-2143-8189 e-mail : kpi.society@gmail.com www.kpi.ac.th

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย 1. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานที่ปรึกษา 2. นายธงชัย ณ นคร ที่ปรึกษา 3. นายเรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์ ที่ปรึกษา 4. นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานกรรมการ 5. นายวิเชียร ชุปไธสง รองประธานกรรมการ 6. นายประทีป ตั้งมติธรรม รองประธานกรรมการ 7. พลเรือเอกวีระพล วรานนท์ กรรมการ 8. พลอากาศเอกอิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ กรรมการ 9. นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ กรรมการ 10. นายวิลาศ โลหิตกุล กรรมการและเลขานุการ

รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาในสาขาต่างๆจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป

ใครสนใจจะสนับสนุนผู้ใดเป็นบุคคลแห่งปีของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เชิญเสนอได้เต็มที่ ตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่บอกไว้.


“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้