ข่าว
100 year

ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครเลขาธิการคนใหม่

ไทยรัฐออนไลน์29 ก.ค. 2554 23:00 น.
SHARE

ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ที่จะว่างลงในวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการ

ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคล โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน และประสบการณ์อื่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาข้อมูลที่ได้รับ และจะจัดให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 2 คน เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้เหลือ 1 คน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานเลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-263-6002 หรือศึกษารายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้ที่ ฝ่ายงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ชั้น 16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้