วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ไอซีที ตั้ง "สุรางคณา วายุภาพ" นั่งผอ. สพธอ.

ไอซีที ตั้ง "สุรางคณา วายุภาพ" นั่งผอ. สพธอ.

  • Share:

กระทรวงไอซที แต่งตั้ง นางสุรางคณา วายุภาพ ขึ้นเป็น ผอ. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ คนแรก ชี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ในฐานะกรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กล่าวว่า ภายหลังจากคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติแต่งตั้ง ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรก รรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการสรรหาผู้เชี่ยวชาญมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานฯ โดยแต่งตั้ง นางสุรางคณา วายุภาพ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ผู้อำนวยการ สพธอ. เป็นคนแรก

สำหรับ นางสุรางคณา วายุภาพ เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐาน และความมั่นคงปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากว่า 10 ปี อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการสมาคม อีกหลายสมาคม เช่น สมาคมความมั่นคงปลอดภัยประเทศไทย หรือ ทีซ่า สมาคมเว็บมาสเตอร์ สมาคมไทยแลนด์พีเคไอฟอรั่ม และกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce Association) จึงถือเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งสำคัญนี้

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ  สพธอ. กล่าวว่า ทิศทางการทำงานในปี 2558 หรือ อีก 4 ปี ข้างหน้า จะมุ่งให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนและมูลค่าการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศในภาพรวม โดยการพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการพัฒนามาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัย และการผลักดันกลไก เพื่อเพิ่มทักษะระดับสูงของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการนั้นมีทั้งการผลักดันให้เกิดการจัดทำดัชนีสำคัญ ที่สะท้อนข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการและรัฐบาล การจัดทำกรอบนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนระดับชาติทุกแผนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความสอดรับกัน นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการพัฒนาการให้บริการระบบ National Root CA การ พัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางออนไลน์ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ผู้อำนวยการ  สพธอ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในบทบาทของผู้อำนวยการ สพธอ. คือ การวางแผนและบริหารจัดการให้องค์กรมองเห็นเป้าหมายซึ่งมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน ร่วมกัน การจัดลำดับความสำคัญของงานที่มีผลกระทบ ระดับสูงซึ่งมุ่งตอบโจทย์ และความต้องการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหาร สพธอ. และมีความสอคคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน ลำดับต้นๆ ตลอดจนการให้ความสำคัญในเรื่อง คนทำงาน ด้วยการสร้างหน้าที่ ลักษณะงานที่ชัดเจนให้กับพนักงาน และให้โอกาสกับคนทำงานโดยเท่าเทียมกันอย่างมีธรรมาภิบาล

“สิ่งสำคัญในการบริหารงานตำแหน่งนี้ คือ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบคนรุ่นใหม่ที่ทำงานอย่างคนมีไฟ ขยัน และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตื่นตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ และต้องทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้มแข็ง มีความหนักแน่น พร้อมเผชิญกับปัญหาและความท้าทายทุกรูปแบบ รวมทั้ง สามารถทำงานกับมิตร และเพื่อนร่วมทางหรือเครือข่ายความร่วมมือได้เป็นอย่างดี ตลอดจนตระหนักต่อโจทย์ หรือปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือส่งผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร เพื่อให้พร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างเข้าใจ โดยคำนึงถึงวิธีการแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่เหมาะสม” นางสุรางคณา กล่าว

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้