Thairath Logo
กีฬา

“สุชัชวีร์” ชูศักยภาพวิศวกรไทย

Share :

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยภายหลังการเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 ปี พ.ศ.2562-2565 ว่า สภาวิศวกรเป็นองค์กรหลักทางด้านวิศวกรรม ที่มีบทบาทในการพัฒนาวิศวกรและวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อสังคมของวิศวกร ภายใต้แนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมในโลกดิจิทัลบนสำนึกความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ โดยสภาวิศวกรจะทำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์กรวิชาชีพ อุตสาหกรรม และภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงนโยบายที่สอดรับกัน รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม นอกจากนี้ สภาวิศวกรยังได้มีการมุ่งวางระเบียบข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนวิศวกรข้ามชาติ และกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับวิศวกรต่างชาติ ด้วยความโปร่งใสเป็นที่ยอมรับทั้งจากในระดับประเทศและในระดับสากล.

อ่านเพิ่มเติม...
สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์นายกสภาวิศวกรวิศวกรรมโลกดิจิทัลอุตสาหกรรมประกาศนียบัตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการศึกษา