Thairath Logo
กีฬา

โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ "ทักษิณ" กระทำไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง

Share :

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "ทักษิณ" พฤติการณ์กระทำไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง...

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น เนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี

อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์และเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ของนายทักษิณ ชินวัตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562

อ่านเพิ่มเติม...
เรียกคืนเครื่องราชฯทักษิณเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทักษิณกระทำไม่เหมาะสมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทักษิณข่าวทั่วไป