Thairath Logo
กีฬา

ผกก.ชนะสงคราม นั่งเป็นประธาน สรรหา “ปธ.กต.ตร.” โรงพัก

Share :

"พาติกรณ์ ศรชัย" นั่งเป็นประธานการประชุมคัดเลือกและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการมาปฏิบัติหน้าที่ "ปธ.กต.ตร.สน.ชนะสงคราม"

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม เป็นประธานการประชุมในการคัดเลือกและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการมาปฏิบัติหน้าที่ประธาน "กต.ตร.สน.ชนะสงคราม" จากการคัดเลือกและสรรหาผลปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ เป็น ประธาน "กต.ตร.สน.ชนะสงคราม" อีกทั้งมีการเลือกผู้ทำหน้าที่ในการบริหารงาน "กต.ตร.สน.ชนะสงคราม" ดังนี้

รองประธาน ประกอบด้วย นายปภพ อารยศาสตร์, นายมงคล ธนปิยนนท์, นายฐิติกร โชคะสุต, นายวิษณุกร ชิระนุรังสี, นายสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ

ตำแหน่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์, ดร.วรรณดี นาคสุขปาน, นายภิญโญ ภูศรี, นายเจนวิทย์ ชยวรประภา, นายศิริชัย เมฆาประพัฒน์กุล, นายชาญชัย วชิรรัตนวงศ์

ตำแหน่งที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.นฤมล สุรเศรษฐ, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ, นายศักดิ์ณรงค์ โลจนะสิริ, นายเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, นายสง่า เรืองวัฒนกุล, นางพรชนก ชุมนุมพร, นายวันชัย ลาภพรประเสริฐ นายวรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร,
นางอรพินท์ ชินวงศ์พรหม

เพื่อการบริหารงาน “กต.ตร.สน.ชนะสงคราม” เป็นไปโดยความเรียบร้อยและความสามัคคีของหมู่คณะ จึงได้จัดการเลือกทั้งหมดในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกฝ่าย ณ ศปก.สน.ชนะสงคราม.

อ่านเพิ่มเติม...
กต.ตร.กต.ตร.สน.ชนะสงครามสน.ชนะสงครามพาติกรณ์ ศรชัยข่าวทั่วไป