Thairath Logo
กีฬา

คณะกรรมการกฤษฎีกา จัดสัมมนา "การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ"

Share :

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี ประตู้น้ำ

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม (Watergate Ballroom) โรงแรมอมารี ประตูน้ำ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

การสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาภาวะการมีกฎหมายมากเกินความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน หรือไม่คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นกับรัฐหรือประชาชน เนื่องจากขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้าน ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตลอดจนประชาชนไม่อาจเข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่าย


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานหลักด้านการปฏิรูปกฎหมายของประเทศได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ขึ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย โดยมีการตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดกลไกการโต้แย้งหรือตรวจสอบบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีโทษอาญา โทษทางปกครอง หรือสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายอื่นแก่ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรากฎหมายอย่างแท้จริง กฎหมายมีความทันสมัยและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบทบัญญัติของกฎหมายได้โดยง่าย ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ใช้โอกาสในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจของหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อให้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการปฏิรูปกฎหมายของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่

๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
    รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒)
๒. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
    รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒
๓. ดร.วชิรา อารมย์ดี
    ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
๔. นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา
    รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๕. นายภัทระ คำพิทักษ์
    ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
การปฏิบัติตามกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกาวิษณุ เครืองามข่าวทั่วไป