Thairath Logo
กีฬา

ชาติอาเชียนลงขันสร้างนวัตกรรม

Share :

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดงาน “ASEAN Next 2019 : STI Leading towards Community Happiness” โดยมีญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น โดย รศ.นพ.สรนิต กล่าวว่า งาน ASEAN Next 2019 วท. เริ่มดำเนินการมา 2 ปีแล้ว

โดยพยายามผลักดันความร่วมมือผ่านกิจกรรม/โครงการ หลาก หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อริเริ่มที่เรียกว่า ASEAN STI Partnership Contribution ซึ่งให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ในวงเงินจำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปีที่ผ่านมาได้มีประเทศสมาชิกร่วมลงทุนเพิ่มอีกประเทศละ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำ วทน. เข้ามาเป็นกลไกพื้นฐานในการนำอาเซียนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและในปี 2562 ประเทศไทย ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน วท.จึงได้เสนอการจัดทำแผนที่นำทางด้านนวัตกรรมของอาเซียนตั้งแต่ปี 2562 - 2568 ซึ่ง วท.จะใช้โรดแมประดับภูมิภาคกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของอาเซียนให้ครอบคลุม ทั้งระบบ การสร้างเครือข่ายรวมทั้งการเข้าถึงประชาชน และสร้างศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. ส่วนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา คือ ประเทศญี่ปุ่น จะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือด้าน วทน. ร่วมกันในอนาคต.

อ่านเพิ่มเติม...
สรนิต ศิลธรรมชาติอาเชียนนวัตกรรมญี่ปุ่นวิทยาศาสตร์โรดแมปประเทศคู่เจรจาการศึกษา